Download deze bijlage als PDF:
233028_SWV R&G_bijlage 5.6 v3.pdf

d.d. 08-12-2022

Van centraal naar decentraal

De 31 schoolbestuurders hebben zich verenigd in dit samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft als doel geformuleerd in de statuten, artikel 3:

Doelstelling

ARTIKEL 3


 1. De vereniging heeft ten doel:
  1. het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van artikel 18a Wet op het primair onderwijs;
  2. het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen alle Scholen;
  3. het realiseren dat zoveel mogelijk van de in voormelde Regio woonachtige leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken;
  4. een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor in de Regio woonachtige leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

In het ondersteuningsplan 2018-2022 is de hoofddoelstelling geformuleerd:


Borging van de kwaliteit van de basisondersteuning op alle scholen/door alle schoolbesturen. Zo nodig verhogen scholen het niveau van basisondersteuning om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van specifieke leerlingen.


N.B. in het ondersteuningsplan 2022 is de missie als volgt geformuleerd


Wij staan voor gelijke ontwikkelkansen voor alle kinderen in ons samenwerkingsverband. We passen de context van de school aan op hun ondersteuningsbehoeften, zodat zij – ongeacht hun mogelijkheden of beperkingen – zo veel mogelijk in hun eigen wijk naar een reguliere school kunnen gaan. Met ouders en onze ketenpartners in opvang, onderwijs, welzijn, jeugdhulp, cultuur en sport, vormen wij een krachtig netwerk. Samen ontwikkelen wij de talenten van kinderen maximaal, zodat zij nu en later volwaardig kunnen meedoen in de samenleving.


De verschillende bestuurlijke overleggen regionaal steunpunt (BORS) geven aan dat werken vanuit een regionaal steunpunt steeds meer de voorkeur krijgt.
Door vanuit de gezamenlijke missie en visie een vertaling te maken naar regionaal beleid (ontwikkeling en ontwikkelthema’s) is het mogelijk deze verantwoordelijkheid bij de bestuurlijke overleggen regionaal steunpunt (BORS) te plaatsen. Echter helderheid hebben over de beslisruimte is wenselijk.

Centrale verantwoordelijkheid (voor het gehele swv)

 • Doelmatig en rechtmatige besteding van overheidsmiddelen.
 • Dekkend en passend aanbod i.c.m. stellen van een plafond.
 • Ondersteuningsplan: vertaling missie (de bedoeling) en visie in doelstellingen.
 • Verminderen thuiszitters.
 • Gezonde financiële situatie SWV.
 • Expertise inkoop.
 • OOGO thema’s: samenwerking en verbinding op vier onderwerpen (samenwerking jeugdhulp en onderwijs; leerplicht (o.a. thuiszitters), leerlingvervoer en huisvesting).

Decentrale verantwoordelijkheid

 • Doelstellingen vertalen naar regionaal steunpuntbeleid in een regionaal steunpuntplan.
  • De wijze waarop de missie en visie naar een regionaal steunpuntplan wordt vertaald, is onderdeel van oplossingsrichting 1. Het regionaal steunpuntplan wordt getoetst op gewenste effecten en resultaten. Financiën en expertise kunnen worden gekoppeld aan het regionaal steunpuntplan.
  • Op onderdelen (criteria, consequenties en mogelijkheden mjb, afstemming inzet expertise met steunpuntcoördinator) is uitwerking nog nodig.
 • Mede ontwikkelen van beleidsvoorstellen welke behoren voor centraal beleid.
  N.B. Een beleidsvoorstel welke voorgelegd wordt aan de ALV zal begeleid worden met een pré advies van de directeur-bestuurder.
 • Verantwoording en doelbesteding is onderdeel van het regionaal steunpuntplan; zowel naar elkaar als naar het bestuur van het swv.