Hier staan we voor

Goed

We zorgen met elkaar voor het beste onderwijs voor iedere leerling. Goed onderwijs zorgt voor kennis en vaardigheden om ‘later’ mee te kunnen doen in onze samenleving. Op school ontdekken wie zij zijn. Ze leren met zichzelf en met anderen om te gaan. Ze leren om deel uit te maken van onze (multiculturele) maatschappij. Stap voor stap worden zij op school eigenaar van hun ontwikkeling. 

Onze grondhouding naar leerlingen is positief. De leerkracht ondersteunt elke leerling zo goed mogelijk in de ontwikkeling en probeert aan te sluiten bij zijn talent. De kernvraag is altijd: wat heeft deze leerling nodig om tot leren en ontwikkelen te komen? Als het nodig is kan de leerkracht hiervoor ondersteuning krijgen bij andere professionals in de school, het samenwerkingsverband of ketenpartners. 

Stevig

Een stevig fundament is cruciaal voor goed passend onderwijs. Dat fundament is de basisondersteuning die elke school biedt en waarvoor het schoolbestuur verantwoordelijk is. Een goede basisondersteuning betekent dat elke school de basiskwaliteit op orde heeft, preventieve en licht curatieve interventies inzet, handelingsgericht en opbrengstgericht werkt en dat de intern begeleider de spil is in de ondersteuningsstructuur. Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de mogelijkheden en grenzen van passend onderwijs op een school. 

Samen

Passend onderwijs lukt alleen als we met elkaar samenwerken: ouders, onderwijsprofessionals en samenwerkingspartners zoals opvang, lokaal team, gemeente en jeugdhulp. We trekken intensief op met lokale (wijk)teams van elke gemeente en bieden samen doelgericht de juiste ondersteuning. We streven naar min mogelijk bureaucreatie en voegen de verschillende plannen van de samenwerkende organisaties samen: één kind – één gezin – één paperclip

Ouders worden altijd als gelijkwaardige gesprekspartners betrokken bij de ondersteuning aan hun kind. Ouders kennen hun kind het beste en scholen kennen hun leerling het beste. Samen stellen school en ouders doelen op basis waarvan zij ondersteuning en begeleiding bieden. De school en het schoolbestuur is daarbij verantwoordelijk voor het onderwijs. Primair is de leerkracht aan zet, met een centrale rol voor de interne begeleider in de organisatie van passend onderwijs. 

 

Leidende principes

 

Schoolbestuurders hebben dit jaar leidende principes vastgesteld. Deze principes helpen om meer richting te geven aan de wijze waarop we onze missie in de praktijk brengen. 

De leidende principes zijn steeds onderdeel van gesprek en worden in de loop der tijd aangescherpt.   

  • We zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen 
  • We zijn samen verantwoordelijk voor een sluitende meerjarenbegroting  
  • We sluiten aan bij waar de ontwikkeling i.r.t. missie aanwezig is   
  • Onderwijs regulier waar mogelijk, speciaal waar nodig  
  • Samenwerken vanuit vertrouwen in de goede intenties van de ander, dankzij open feedback  
  • Adaptief ontwikkelen: rekening houdend met het hier en nu, vanuit reflectie, maar niet vrijblijvend  

 

Missie, visie en kernwaarden

Ieder kind verdient het beste onderwijs. In ons samenwerkingsverband organiseren we passend onderwijs op een manier dat iedere leerling ook echt het beste onderwijs krijgt. Ouders zijn daarbij onze gelijkwaardige gesprekspartners. Wij bieden passend en uitdagend onderwijs, zodat leerlingen het maximale uit hun talenten halen en zo zelfstandig mogelijk hun weg gaan vinden in de maatschappij. De leerkracht doet ertoe en is primair aan zet om dat beste onderwijs te geven. Een leerkracht kan zich laten ondersteunen door de intern begeleider en directie van de school, het schoolbestuur en het regionale steunpunt. 

Ontwikkelingen

Het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei is volop in beweging! Ons ondersteuningsplan staat vol ambities waarmee we passend onderwijs continu blijven ontwikkelen. We laten u graag zien hoe we voor kinderen het verschil kunnen maken met bijvoorbeeld specialistische voorzieningen. Verbinding maken, kennis delen en samenwerken zijn hierbij cruciaal. Bekijk het filmpje van SWV Rijn & Gelderse Vallei.

Passend onderwijs

Waarom is passend onderwijs zo belangrijk voor kinderen? Wat betekent het voor professionals? Wat vraagt het van iedereen die betrokken is bij ons samenwerkingsverband? Op LinkedIn delen we regelmatig onze ervaringen en inzichten.
Volgt u ons al?

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn en Gelderse Vallei

Horapark 3
6717 LZ Ede
Nederland

T: 0318 67 51 80
E: info@swvrgv.nl