1. Home
  2.  » 
  3. Ouders
  4.  » Veelgestelde vragen voor en door ouders

Veelgestelde vragen voor en door ouders

Welke basisondersteuning mag ik van een basisschool verwachten voor mijn kind?

Elke school beschrijft in het Schoolondersteuningsprofiel welke (basis)ondersteuning zij kan bieden en hoe de school dat organiseert. Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u vinden op onze pagina scholen of op de website of schoolgids van de school zelf.

Wat is de rol van de gemeente?

De rol van de gemeente in het passend onderwijs is beperkt. De gemeente gaat over jeugdhulpverlening, leerlingenvervoer en leerplicht. Het samenwerkingsverband werkt intensief samen op deze vlakken. Heeft u hier meer vragen over? Stuurt u ons dan een e-mail: info@swvrgv.nl

 

 

Wat is de rol van het samenwerkingsverband?

De school heeft de verantwoordelijkheid om voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek te vinden. We noemen dat de zorgplicht van de school. Het samenwerkingsverband helpt de scholen hierbij. Wij zorgen dat scholen de juiste tools en kennis krijgen om kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Het samenwerkingsverband gaat over de toewijzing van extra hulp op school en over de toelating tot het speciaal (basis) onderwijs. 

 

 

Wat is Speciaal Onderwijs en Speciaal Basisonderwijs?

Het speciaal onderwijs (SBO) biedt onderwijs aan leerlingen die zich op het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Deze scholen vallen niet onder het speciaal onderwijs maar onder het reguliere onderwijs. Ze bieden onderwijs aan leerlingen die zich op het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Het betreft hier lichte problematiek en de leerlingen krijgen extra ondersteuning om de onderwijsdoelen te bereiken. Is dit niet voldoende en heeft een leerling nog meer ondersteuning nodig? Dan is er speciaal onderwijs (SO). Scholen voor speciaal onderwijs zijn er voor leerlingen die lichamelijk, zintuigelijk of verstandelijk gehandicapt zijn en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben. Voor deze leerlingen zijn er scholen die verdeeld zijn in vier clusters:

cluster 1
Scholen voor blinde of slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen)

cluster 2
Scholen voor dove leerlingen, slechthorende leerlingen, leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen.

cluster 3
Scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende leerlingen en langdurig zieke leerlingen met een lichamelijke handicap, leerlingen met epilepsie en meervoudig gehandicapte leerlingen die zeer moeilijk leren.

cluster 4
Scholen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen.

 

Wie bepaalt of mijn kind naar het speciaal (basis) onderwijs kan?

Voor een verwijzing naar een SO of een SBO school is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig. U kunt uw kind nooit zelf aanmelden op het S(B)O! Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring en wijst vervolgens ook de aanvraag toe.

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?

Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is een wettelijke verklaring die het samenwerkingsverband af kan geven. Deze verklaring is nodig als een leerling (tijdelijk) naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs gaat.

Hoe vraag ik een toelaatbaarheidsverklaring aan?

Kinderen die (tijdelijk) naar het speciaal (basis) onderwijs gaan hebben daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Dit is bij wet geregeld en deze wordt aangevraagd door het schoolbestuur (in overleg met ouders en deskundigen).

Een onafhankelijke commissie, de TLV commissie beoordeeld of de TLV kan worden afgegeven. De aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld door twee gedragswetenschappers uit deze commissie, die onafhankelijk van elkaar hun advies geven aan de voorzitter van de TLV commissie.

De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt gemiddeld 6 weken. Daarna ontvangt u per post bericht over het besluit dat is genomen.

Voor welke periode een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven, is per kind verschillend. Het doel is altijd dat uw kind zo snel mogelijk weer terug gaat naar een reguliere school. Is dat niet haalbaar en loopt de toelaatbaarheidsverklaring af? Dan kan een verlenging aangevraagd worden bij ons samenwerkingsverband.

Moet ik extra betalen als mijn kind extra ondersteuning krijgt?

Het samenwerkingsverband krijgt middelen van het Rijk om passend onderwijs mogelijk te maken. Dit geld wordt verdeeld op basis van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt met de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zoveel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. U hoeft als ouder niets extra’s te betalen.

Mijn kind zit al op een basisschool en heeft extra ondersteuning nodig, waar kan ik terecht?

Ouders kunnen altijd terecht bij de school waar hun kind op zit. Uw aanspreekpunt daar is meestal de eigen leerkracht en/of de intern begeleider. Als de school geen oplossing ziet kan deze een beroep doen op de onderwijsondersteuner van het samenwerkingsverband.

Moet ik als ouder zelf op zoek naar een passende school voor mijn kind als er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven?

Krijgt uw kind een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs? Dan gaat de huidige school samen met u op zoek naar een goede plek. Met de toelaatbaarheidsverklaring meldt u uw kind vervolgens zelf aan op de nieuwe school. Deze nieuwe school gaat dan samen met u kijken of ze uw kind kan bieden wat hij of zij nodig heeft.

Mijn kind wordt bijna 4 jaar en heeft meer ondersteuning nodig dan ik denk dat een reguliere basisschool kan bieden. Waar meld ik mijn kind aan?

De voorschoolse voorziening kan contact opnemen met het samenwerkingsverband om advies in te winnen.

Wat als er (tijdelijk) extra zorg nodig is als mijn kind al op speciaal (basis)onderwijs zit?

De school zal in zo’n geval samen met de ouders kijken wat er nodig is. Vervolgens kan de school een aanvraag indienen bij het samenwerkingsverband voor een aanvullend arrangement of bij de gemeente als het gaat om een zorgvraag.

Wat doen scholen en gemeenten voor leerlingen met dyslexie?

Elke school moet basisondersteuning kunnen bieden volgens het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Als dit uiteindelijk niet voldoende lijkt om uw kind te ondersteunen, dan kan de school, in overleg met u, afwegen of het kind in aanmerking komt voor een nader onderzoek naar dyslexie.

 

Hoe is het vervoer naar het speciaal (basis)onderwijs geregeld?

Als uw kind een toelaatbaarheidsverklaring heeft, komt u wellicht in aanmerking voor een vergoeding vanuit de gemeente voor vervoer. Met de TLV gaat u zelf naar de gemeente toe om de vergoeding te regelen. Voor meer informatie hierover kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente.

We gaan verhuizen naar een andere regio. Wat moet ik doen?

U meldt uw kind aan bij uw school naar keuze. Elke school heeft een zorgplicht en bekijkt samen met u wat er nodig is en of de school voldoende aan kan sluiten bij wat uw kind nodig heeft. Als uw kind in het bezit is van een toelaatbaarheidsverklaring dient u dit wel te melden bij de aanmelding.

 

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Ouders kunnen altijd terecht bij de school waar hun kind op zit. Uw aanspreekpunt daar is doorgaans de eigen leerkracht en/of de intern begeleider. Als de eigen school er niet uit komt, kan deze een beroep doen op de steunpuntcoördinator. Heeft u een vraag over het samenwerkingsverband die niet tussen deze vragen staat? Dan kunt u ons een e-mail sturen.

In welke gemeenten is het samenwerkingsverband actief?

SWV Rijn & Gelderse Vallei is actief in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen

Hoe wordt er omgegaan met privacygevoelige informatie van mijn kind?

Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met de informatie die wij ontvangen over uw kind. Dit is vastgelegd in ons privacyreglement dat voldoet aan de AVG wetgeving. School is altijd transparant naar u over welke informatie over uw kind naar ons wordt verstuurd. Wij maken gebruik van het beveiligde systeem Kindkans om gegevens uit te wisselen tussen scholen en ons samenwerkingsverband. 

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Copernicuslaan 30
6716 BM Ede
Nederland
Steunpuntloket:
T: 0318-
274760
Receptie:
T: 0318-274700

E: info@swvrgv.nl