1. Home
  2.  » 
  3. Ouders
  4.  » Wie doet wat

Wie doet wat

Ouders

  • Ouders zijn gelijkwaardige gesprekspartners van de school en in het ondersteuningsteam. Als ouders hun kind ondersteunen bij het leren, interesse tonen in schoolwerk en de aanpak van de leerkracht steunen, dan is dit onderwijsondersteunend gedrag. Hierbij heeft ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid: ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en school voor het onderwijs. Samenwerken heeft een positief effect op de ontwikkeling van het kind.
  • Ouders zijn partners in medezeggenschap en zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de school. Ook in de ondersteuningsplanraad (OPR) zitten ouders. Zij hebben instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. We raadplegen ouders ook op andere manieren, bijvoorbeeld in klankbordgroepen.

Partners (experts)

Binnen het werkgebied van het samenwerkingsverband werken we samen met diverse partners die extra ondersteuning kunnen bieden. 

Gemeenten

Met de zeven gemeenten in ons samenwerkingsverband werken we op allerlei niveaus samen:

  • medewerkers van lokale teams van gemeenten zijn vertegenwoordigd in de ondersteuningsteams.
  • de steunpuntcoördinator stemt met beleidsmedewerkers onderwijs en/of jeugdhulp en met medewerkers/leidinggevenden van het lokale team van hun gemeente af.
  • op het niveau van het samenwerkingsverband stemmen we af met alle gemeenten. We voeren op overeenstemming gericht overleg (OOGO), om af te stemmen tussen onderwijs en jeugdhulp, leerplicht, onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. Meer informatie hierover staat in de notitie ‘Regionale uitgangspunten over onderwerpen waar (passend) onderwijs en gemeenten (jeugdhulp) elkaar treffen in de FoodValley. 

De FoodValley: kind en gezin altijd voorop

Onderwijs en gemeenten hebben daarin ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden; samenwerking en afstemming is daarbij belangrijk. Samenwerking op diverse gebieden, zoals Jeugdhulp, onderwijs(ondersteuning), leerplicht, voorkomen/terugdringen van thuiszitters, onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer en aansluiting op de arbeidsmarkt. Vanuit een samenwerkingsagenda, waarbij 7 gemeenten en 5 samenwerkingsverbanden in de FoodValley betrokken zijn, is deze website tot stand gekomen. Deze is vooral bedoeld voor de samenwerking en afstemming tussen de ondersteuningsstructuur van het onderwijs en de gemeente (Jeugdhulp, onderwijs(ondersteuning), leerplicht).

Het belang van kind en gezin voorop

Eén van de doelstellingen die de schoolbestuurders zich samen met het Samenwerkingsverband stellen, is om vanuit de behoeften van een kind (en gezin) samen te werken. Kort gezegd: 1 kind, 1 dossier en 1 paperclip: een integraal totaal ondersteuningsplan. Zodat de partners in onderwijs, gemeenten en jeugd elkaar optimaal geïnformeerd weten te zijn en houden. De samenwerking met gemeenten vindt zowel op school, als in de wijk, als op het niveau van het samenwerkingsverband plaats. Dit willen we in al onze regio’s terug zien.

Het Samenwerkingsverband maakt onderdeel uit van de samenwerkende partijen in de Foodvalley op jeugd en onderwijs. Hierbij gaat het om samenwerking op diverse gebieden, zoals Jeugdhulp, onderwijs(ondersteuning), leerplicht, voorkomen/terugdringen van thuiszitters, onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer en aansluiting op de arbeidsmarkt.

Tevens vindt u hier de Regionale uitgangspunten (PDF) over onderwerpen waar (passend) onderwijs en gemeenten (Jeugdhulp) elkaar treffen in de FoodValley.

Meer informatie over FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs vindt u op foodvalley.jeugdhulponderwijs.nl.

Verzuim

We willen dat ieder kind in ons samenwerkingsverband naar school gaat. (Dreigend) schooluitval melden scholen daarom direct aan hun schoolbestuur en aan de steunpuntcoördinator. Ouders, school(bestuur), samenwerkingsverband en leerplichtambtenaren stemmen samen af en pakken verzuim aan. Met de leerplichtambtenaren van de zeven gemeenten in ons samenwerkingsverband hebben we hierover afspraken gemaakt.
Lees hier meer over in het regionaal protocol verzuimplicht (PDF).

Andere samenwerkingsverbanden

Met samenwerkingsverbanden passend onderwijs werken we in onze regio aan een goede doorgaande lijn in passend onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Aan een warme overdracht van leerlingen en aan afstemming van beleid. Voor het OOGO stemmen we ook met gemeenten af. We zijn actief in diverse netwerken van samenwerkingsverbanden en wisselen daar kennis en ervaringen uit.

Partners

In het kader van passend onderwijs werkt SWV Rijn & Gelderse Vallei samen met allerlei partners, zoals expertisecentra en gemeenten. Dit doen we om jongeren de beste, extra ondersteuning te kunnen bieden. Neem ook een kijkje bij de veelgestelde vragen.

Kinderen met beperkingen

Kinderen met een visuele beperking (cluster 1)

Onderwijs arrangementen voor visueel beperkte kinderen SWV Rijn & Gelderse Vallei worden verzorgd door Auris. Deze koepelorganisatie verzorgt onderwijs en extra ondersteuning voor blinde en slechtziende kinderen in Nederland.

Kinderen met een auditieve beperking en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) (cluster 2)

SWV Rijn & Gelderse Vallei werkt samen met Koninklijke Kentalis Nijmegen en de Koninklijke Auris Groep. Deze organisaties verzorgen onderwijs, begeleiding en ondersteuning aan kinderen met een auditieve beperking en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Kinderen met een taalachterstand (VVE en NT2) (gemeentelijke regelingen)

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel van VVE is om jonge kinderen van 2 tot 6 jaar met een verhoogde kans op een (taal)achterstand extra te ondersteunen bij hun taalontwikkeling, zodat zij met meer succes in groep 3 kunnen starten. Voorschoolse educatie is bedoeld voor doelgroeppeuters in de kinderopvang en vroegschoolse educatie voor doelgroepkleuters in groep 1 en 2.

Nederlands als tweede taal (NT2) is het vak Nederlands dat in het onderwijs gegeven wordt aan anderstaligen binnen het Nederlandse taalgebied. Het is bedoeld voor kinderen die niet of nauwelijks Nederlands spreken en korter dan 1 jaar in Nederland zijn.

Hoe VVE en NT2 geregeld is verschilt per gemeente.

Kinderen die jeugdhulp nodig hebben

Alle scholen (PO en VO) in ons samenwerkingsverband kunnen een beroep doen op de lokale teams. Dit zowel voor algemeen advies en preventieve aanpakken als voor specifieke, lichtere ondersteuning voor leerling en gezin. Iedere school heeft vaste contactpersonen binnen een lokaal team die door de intern begeleider te benaderen zijn. Daarnaast zitten zij gezamenlijk in een ondersteuningsteam. De aansluiting van het reguliere onderwijs op de jeugdhulp is daarmee georganiseerd. Het lokale team is tevens de toegang tot zwaardere, specialistische vormen van jeugdhulp waar een verleningsbesluit voor nodig is.

Kinderen die extra uitdaging nodig hebben

Alle scholen in het SWV Rijn & Gelderse Vallei hebben de basisondersteuning voldoende op orde (vastgesteld juni 2018); we werken aan het optimaliseren van het aanbod voor bijvoorbeeld kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Dit doen we vanuit zes HB-beleidslijnen.

Nieuwkomersschool De Schakel

Nieuwkomersschool De Schakel is een kleine basisschool, met op dit moment drie groepen. De school is een bestuurlijke onderwijsvoorziening voor kinderen die net in Nederland zijn in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar en in Nederland onderwijs volgen. De leerlingen zijn afkomstig uit de hele wereld.
Klik hier voor de website.

Station Kernhem

Een observatie- en adviesgroep voor dubbel bijzondere, hoogbegaafde kinderen. Samen met 31 Schoolbesturen uit de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel, Ede, Wageningen, Rhenen, Renswoude en Veenendaal werken we hierin aan passende onderwijsondersteuning. Lees meer in deze folder (PDF)

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Copernicuslaan 30
6716 BM Ede
Nederland
Steunpuntloket:
T: 0318-
274760
Receptie:
T: 0318-274700

E: info@swvrgv.nl