Ondersteuningsplan 2022-2026

In het Ondersteuningsplan staan de missie, visie, doelen en afspraken voor/over passend onderwijs in Rijn & Gelderse Vallei.

Het Ondersteuningsplan 2022-2026 (PDF) is hieronder te openen. De huidige versie is in december 2022 vastgesteld.

Alle bijlagen:

Bijlage 0.1 Inclusieversneller
Bijlage 2.1 Overzicht samenwerkende schoolbesturen
Bijlage 2.2.1 Zorgplicht in schema
Bijlage 2.2.2 Stappenplan onderinstroom selecteren
Bijlage 2.3 Verzuimkaart bo
Bijlage 2.4.1 Escalatieladder
Bijlage 2.4.2 Doorzettingskracht
Bijlage 2.5 Vier partijenmodel
Bijlage 3.1 Relevante indicatoren basiskwaliteit
Bijlage 3.2 Preventieve en licht curatieve interventies
Bijlage 3.3 Crisis, nood en time-outroute
Bijlage 3.4 Handelingsgericht werken
Bijlage 3.5 Handreiking ‘professional in de lead’
Bijlage 3.6 Checklist leerlingondersteuning
Bijlage 3.7 Routeplanner bij het OPP
Bijlage 3.8.1 Format ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Bijlage 3.8.2 Format verslaglegging ondersteuningsteam (OT) – start
Bijlage 3.8.3 Format verslaglegging ondersteuningsteam (OT) – vervolg
Bijlage 3.9 Inrichting SWV Rijn & Gelderse Vallei
Bijlage 3.10 Overdrachtsdocument Jonge Kind van voorschool naar school
Bijlage 3.11.1 Samenvatting van wijzigingen in procedure toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Bijlage 3.11.2 Vernieuwde procedure toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Bijlage 3.11.3 Format aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Bijlage 3.12 Bemiddelings- en bezwaarprocedures
Bijlage 3.13 Terugkeerbeleid
Bijlage 3.14 Herindicatie procedure s(b)o
Bijlage 4.0 Drietrapsoplossing
Bijlage 5.1 Toezichtsvisie Raad van Toezicht
Bijlage 5.2 Statuten SWV Rijn & Gelderse Vallei
Bijlage 5.3 Bestuursreglement SWV Rijn & Gelderse Vallei
Bijlage 5.4 Beleidsregel inzake het instemmen met afwijking onderwijstijd
Bijlage 5.5 Huishoudelijk reglement ALV
Bijlage 5.6 Centraal en decentraal
Bijlage 5.7 Handleiding regionaal steunpuntplan
Bijlage 5.8 Statuut ondersteuningsplanraad (OPR)
Bijlage 5.9 OPR huishoudelijk reglement
Bijlage 5.10 MR statuut
Bijlage 5.11 MR medezeggenschapsreglement
Bijlage 5.12 Kwaliteitsbeleid SWV Rijn & Gelderse Vallei
Bijlage 5.13 Meerjarenbegroting 2022-2025
Bijlage 5.14 De verwijzer betaalt mee
Bijlage 5.15 Vangnetbepaling vereenvoudiging bekostiging
Bijlage 5.16.1 Privacy statement

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Copernicuslaan 30
6716 BM Ede
Nederland
Steunpuntloket:
T: 0318-
274760
Receptie:
T: 0318-274700

E: info@swvrgv.nl