Netwerk LPO is de afgelopen weken nauw betrokken geweest bij allerlei overlegmomenten op weg naar het definitieve kabinetstandpunt Evaluatie Passend Onderwijs en de commissievergadering daarover die nu gepland staat op maandag 16 november aanstaande.
De basis voor onze standpunten werd gelegd door de leden die in groten getale hadden gereageerd (er was een respons van 65%) op de uitvraag van eind augustus die wij samen met de Sectorraad SWV VO hadden uitgezet over de Beleidsnotitie Evaluatie Passend Onderwijs zoals deze er op dat moment lag. Een samenvatting van de uitkomsten hebben wij gedeeld met het ministerie en op basis hiervan hebben wij een officiële reactie opgesteld – die eerder deze week aan de leden is voorgelegd en die wij zullen inbrengen in het ambtelijk en bestuurlijk Impulsoverleg (het eerstvolgende staat gepland op 28 september aanstaande) en overlegsituaties die nog gaan volgen. Wij streven hierbij naar een gezamenlijke reactie vanuit de samenwerkingsverbanden en raden.
Op donderdag 1 oktober aanstaande van 13.00 tot 17.00 uur staat alvast een overleg gepland tussen Netwerk LPO en Sectorraad SWV VO om een gezamenlijke strategie te bepalen. De leden die zich daar in de uitvraag voor hebben opgegeven, zullen worden benaderd om aan het tweede deel van dit overleg (vanaf 15.30 uur) deel te nemen.
De eerstvolgende Netwerkbijeenkomst op woensdag 25 november aanstaande van 9.00 tot 12.00, voorbereid door Netwerk LPO, Sectorraad SWV VO en VNG/J42 gezamenlijk, zal uiteraard grotendeels in het teken staan van de consequenties van de uitkomsten van de kabinetsbrief en Kamerdebatten voor ons werk de komende jaren.