Veelgestelde vragen

Welke soorten problematiek en ondersteuning daarvoor zijn er op het gebied van taal?

We maken onderscheid in kinderen met een auditieve beperking en/of een taalontwikkelingsstoornis (cluster 2) en in kinderen met een taalachterstand (VVE en NT2). Op de pagina  Organisatie van passend onderwijs is te lezen wat dit inhoudt hoe de ondersteuning geregeld is.

Wat houdt een auditieve beperking en/of een taalontwikkelingsstoornis (cluster 2) in?

Een auditieve beperking houdt in dat een kind gehoorverlies heeft en daardoor slechthorend of doof is. Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Hoe weet ik of een kind een taalontwikkelingsstoornis heeft?

Met de TOS-check app krijg je snel een beeld van de spraak- en taalontwikkeling van een kind.

Op de website van Kentalis zijn allerlei handige posters te vinden, ook posters voor het signaleren van TOS in verschillende talen. Bekijk en download de posters hier.

Scholen kunnen deze vragenlijst!!!!! met handleiding gebruiken voor de signalering van taal- en/of spraakproblemen bij leerlingen in de onderbouw van het basisonderwijs (leeftijd 4 t/m 6 jaar).

Hoe weet ik of een kind auditief beperkt (slechthorend of doof) is?

Op de website van Kentalis zijn diverse posters te vinden over slechthorendheid en het signaleren daarvan, ook in andere talen. Bekijk en download de posters hier. Er is ook informatiemateriaal over doofheid.

Hoe werkt aanmelding en toelating voor kinderen met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis?

In dit gezamenlijke document!!!! staat beschreven wat de werkwijze is.

Wat is NT2?

Nederlands als tweede taal (NT2) is het vak Nederlands dat gegeven wordt aan anderstaligen binnen het Nederlandse taalgebied. In Nederland vindt NT2 aan kinderen over het algemeen plaats in zogenaamde schakelklassenop basisscholen en middelbare scholen. 

Wat is VVE ?

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel van VVE is om peuters en kleuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat zij zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Voorschoolse educatie is voor doelgroeppeuters op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Vroegschoolse educatie is bedoeld voor doelgroepkleuters uit groep 1 en 2.

 

Hoe kom ik aan een VVE-indicatie?

Het consultatiebureau kan een VVE-indicatie geven op basis van de door de gemeente vastgestelde criteria. Deze indicatie kan worden afgegeven omdat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op de peuterspeelzaal of kinderopvang bij bijvoorbeeld de taalontwikkeling. De criteria voor een VVE-indicatie kunnen verschillen per gemeente.

Wat doe ik als er een nieuwkomer is?

Informatie over het eerste opvangonderwijs aan Nieuwkomers is te vinden op de site www.lowan.nl. U kunt zich aanmelden voor de Lowan nieuwsbrief. Zij organiseren ook studiedagen en bijeenkomsten. 

VOLG ONS

CONTACT

SWV Rijn & Gelderse Vallei

Horapark 3
6717 LZ Ede
Nederland

T: 0318 67 51 80
E: info@swvrgv.nl