Niveau 1: Basisondersteuning

Elke school heeft zijn basisondersteuning op orde en dat zorgt ervoor dat verreweg de meeste leerlingen in ons samenwerkingsverband passend onderwijs krijgen. Basisondersteuning kent vier pijlers.

1. Basiskwaliteit

Elke school voldoet minimaal aan de basiskwaliteit die de Inspectie van het Onderwijs toetst. Iedere leerkracht levert zelf minimaal basiskwaliteit in pedagogisch en didactisch handelen, klassenmanagement en in leerlingenondersteuning. > Zie voor de beoordeling van de basiskwaliteit van scholen in ons samenwerkingsverband www.onderwijsinspectie.nl

2. Preventieve en licht curatieve interventies.

Wij werken preventief en voorkomen zo dat signalen onnodig problemen worden, of verergeren, of dat spanning, nood of crisis ontstaat. Een veilig schoolklimaat is een noodzakelijke basisvoorwaarde. Net als snel inspelen op (dreigende) belemmeringen in de ontwikkeling van een leerling, zo nodig met licht curatieve interventies.

3. Handelingsgericht werken.

Leerkrachten en andere professionals in de school gaan effectief om met verschillen tussen leerlingen en werken vanuit de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken. Klik hier voor een overzicht van de 7 HGW uitgangspunten

4. De intern begeleider als spil in de ondersteuningsstructuur.

De intern begeleider is binnen de school deskundig in handelingsgericht werken en coacht leerkrachten hierin. Zij is de spil in de ondersteuningsstructuur en werkt nauw samen met ketenpartners.

Meer over deze 4 pijlers u lezen in ons Ondersteuningsplan.