Download deze bijlage als PDF:
233028_SWV R&G_bijlage 5.8 v4.pdf

Vastgesteld document: OPR Statuut
OPR Informatie/bespreking/advies/instemming d.d. 06-10-2017
Bestuur Informatie/bespreking/vaststelling d.d. 07-11-2017

STATUUT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD

Statuut van de Ondersteuningsplanraad (OPR) van de vereniging SWV Rijn & Gelderse Vallei PO

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 1. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);
 2. bestuur: het bestuur van het samenwerkingsverband;
 3. MR: de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 3 van de wet;
 4. OPR: de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 4a van de wet;
 5. scholen: de scholen als bedoeld in artikel 18a, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs;
 6. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen van de scholen;
 7. personeel van het samenwerkingsverband: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste 6 maanden te werk gesteld is zonder benoeming bij het bestuur en dat werkzaam is bij het samenwerkingsverband1;
 8. personeel van de scholen: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste 6 maanden te werk gesteld is zonder benoeming bij het bevoegd gezag van de scholen en dat werkzaam is op of werkzaamheden verricht voor ten minste één van de scholen; en
 9. statuut: dit medezeggenschapsstatuut.

Artikel 2 Werkingsduur en wijziging statuut

 1. Het statuut treedt in werking op 1 januari 2018 en heeft een werkingsduur van twee jaar.
 2. Uiterlijk drie maanden voordat de termijn van de werkingsduur van het statuut is afgelopen, treden de OPR en het bestuur in overleg over het evalueren, actualiseren en opnieuw vaststellen van het statuut.
 3. De OPR en het bestuur kunnen voorstellen doen tot wijziging van het statuut ongeacht het verloop van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn van de werkingsduur.
 4. Een voorstel tot het statuut en een wijziging daarvan behoeft de instemming van twee derde meerderheid van de leden van de OPR.

Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap

Artikel 3 Samenstelling van de OPR

 1. Bij het samenwerkingsverband is een OPR ingesteld.
 2. De OPR bestaat uit minimaal 8 leden afgevaardigd door de leden van de afzonderlijke (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden van de scholen (primair onderwijs en speciaal (basis) onderwijs) en wel zo dat het aantal leden, gekozen uit het personeel van de scholen onderscheidenlijk uit ouders, elk de helft van het aantal leden van de OPR bedraagt.
 3. De verkiezing van de leden van de OPR vindt plaats overeenkomstig het medezeggenschapsreglement van de OPR.

Artikel 4 Besprekingen namens bestuur

 1. De besprekingen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet worden namens het bestuur gevoerd door de directeur van het SWV Rijn & Gelderse Vallei. Op eigen verzoek of op verzoek van de OPR kan de directeur van die taak worden ontheven. In dat geval zorgt het bestuur terstond voor een vergelijkbare vervanging.
 2. Op verzoek van de OPR voert het bestuur in bijzondere gevallen zelf de besprekingen met de OPR.

Hoofdstuk 3 Informatievoorziening

Artikel 5 Beschikbaar stellen informatie door het bestuur

 1. Het bestuur stelt, gevraagd en ongevraagd, de informatie die de OPR nodig heeft voor het uitoefenen van de taken, tijdig en op een toegankelijke wijze en beschikbaar. Onder ‘tijdig’ wordt verstaan: vanaf de beginfase van de beleidsontwikkeling en in ieder geval op een zodanig tijdstip dat de OPR de informatie bij de uitoefening van zijn taken kan betrekken en zo nodig deskundigen kan raadplegen.
  Onder ‘op een toegankelijke wijze’ wordt verstaan: op een wijze waardoor de informatie begrijpelijk, relevant en helder is voor de OPR bij de uitoefening van zijn taken.
 2. Het bestuur stelt de in het voorgaande lid bedoelde informatie in ieder geval schriftelijk, en zo mogelijk eveneens langs digitale weg, ter beschikking.
 3. Alle bedoelde informatie is in principe openbaar.
 4. De OPR ontvangt in elk geval:
  1. jaarlijks aan het begin van het nieuwe kalenderjaar de (meerjaren)begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied;
  2. jaarlijks voor 1 mei informatie over de berekening die ten grondslag ligt aan de middelen uit ‘s Rijks kas die worden toegerekend aan het bestuur;
  3. jaarlijks voor 1 juli het jaarverslag;
  4. de uitgangspunten die het bestuur hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden;
  5. terstond informatie over elk oordeel van de klachtencommissie, bedoeld in artikel 14 van de Wet op het primair onderwijs, waarbij de commissie een klacht gegrond heeft geoordeeld en over de eventuele maatregelen die het bestuur naar aanleiding van dat oordeel zal nemen;
  6. aan het begin van het schooljaar schriftelijk de gegevens met betrekking tot de samenstelling van het bestuur, de organisatie binnen het samenwerkingsverband, het managementstatuut en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid.

Artikel 6 Wederzijdse informatieverstrekking

 1. De OPR doet gevraagd en ongevraagd schriftelijk verslag over zijn activiteiten aan (de leden van) de medezeggenschapsraden van de scholen;
 2. De OPR stelt de (leden van de) medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen in de gelegenheid om, over aangelegenheden die deze andere raad in het bijzonder aangaat, met hem overleg te voeren.
 3. De OPR informeert de leden in ieder geval in de regel binnen uiterlijk vijftien dagen na een OPRvergadering of een vergadering tot overleg met het bestuur.
 4. Alle informatie wordt in principe schriftelijk verstrekt en waar mogelijk en wenselijk eveneens langs digitale weg.

Hoofdstuk 4 Faciliteiten

Artikel 7 Faciliteiten

 1. Het bestuur staat de OPR het gebruik toe van de voorzieningen waarover het bestuur kan beschikken en die de OPR voor de vervulling van zijn taken redelijkerwijs nodig heeft.
 2. Het bestuur treft een regeling voor de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van medezeggenschapsactiviteiten die door de OPR worden ondernomen, daaronder begrepen scholingskosten, kosten voor inhuur van deskundigen en kosten van het voeren van rechtsgedingen.
 3. Het bestuur treft een regeling met de bevoegde gezagsorganen van de scholen voor de leden van de OPR afkomstig uit het personeel van de scholen voor faciliteiten in tijd ten behoeve van het voeren van overleg, scholing en overige medezeggenschapsactiviteiten. Deze faciliteiten worden vastgesteld op een zodanige omvang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de taakvervulling door de leden van de OPR.
 4. Het bestuur kent een onkosten-/vacatievergoeding toe aan ouders die lid zijn van de OPR via de vastgestelde faciliteitenregeling.
 5. De wijze waarop het bestuur bijdraagt voor administratieve ondersteuning van de OPR is opgenomen in de faciliteitenregeling
 6. De in dit artikel bedoelde regelingen en vergoedingen zijn vastgelegd in een faciliteitenregeling. Deze faciliteitenregeling is een integraal onderdeel van dit statuut.

Artikel 8 Wijze van beschikbaarstelling faciliteiten

 1. Op het verzoek van de OPR stelt het bestuur de faciliteiten terstond aan de OPR beschikbaar wanneer deze in een jaarlijks activiteitenplan van de OPR zijn opgenomen en dit activiteitenplan, voorzien van een bijbehorende begroting, door het bestuur is geaccordeerd;
 2. Op het schriftelijk verzoek van de OPR vergoedt het bestuur aan de OPR terstond de kosten als bedoeld in artikel 7, tweede lid, hierboven. De OPR kan het bestuur verzoeken deze kosten rechtstreeks aan de deskundige of andere derde partij te betalen. In dit laatste geval voldoet het bestuur terstond aan dat verzoek.