Download deze bijlage als PDF:
233028_SWV R&G_bijlage 5.3 v2.pdf

Vastgesteld document
RvT Vaststelling d.d. 24-03-2022
Toelichting
De governance is veranderd binnen de vereniging SWV Rijn & Gelderse Vallei en dit is in januari 2022 in statuten vastgelegd. In deze statuten is de rol van toezichthouder neergelegd bij een RvT, waarbij zij o.a. ook de werkgeversrol vervullen naar de directeur-bestuurder.
Door deze statutenwijziging worden enkele wijzigingen doorgevoerd in het bestuursreglement.

BESTUURSREGLEMENT

Vereniging Passend onderwijs

 1. Begripsbepalingen
  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • vereniging : de Vereniging Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei Passend onderwijs
  • statuten: de statuten van deze vereniging;
  • bestuur: het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 6 van de statuten; verder genoemd de directeur-bestuurder;
  • MR: de medezeggenschapsraad van de vereniging;
  • Ondersteuningsplanraad: het medezeggenschapsorgaan als bedoeld in artikel 4a van de Wet medezeggenschap op scholen;
  • Algemene ledenvergadering: de algemene vergadering van de leden van de vereniging;
  • Raad van Toezicht: Het interne toezicht op de de vereniging wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht richt zich bij haar taak op de kwaliteit van de processen, de efficiency van de bedrijfsvoering en de continuïteit van de organisatie.
 2. Bestuursreglement
  • Dit bestuursreglement van de vereniging regelt de vastgelegde taken en bevoegdheden en wijze van besluitvorming door de directeur-bestuurder.
  • Het gestelde in dit reglement laat onverlet hetgeen is geregeld in de statuten.
  • Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit bestuursreglement, prevaleert het gestelde in de statuten.
 3. Samenstelling bestuur
  In artikel 6 van de statuten is er in de ALV vastgesteld dat het bestuur gevormd wordt door een directeurbestuurder.
 4. Taken en bevoegdheden bestuur
  De taken en bevoegdheden staan beschreven in artikel 7 van de statuten.

  • Artikel 7.6.e. behoeft uitwerking van het drempelbedrag Het doen van uitgaven die niet in de begroting zijn opgenomen, indien deze het drempelbedrag van € 100.000 overschrijden;
 5. Rooster van aftreden
  Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn onmiddellijk herbenoembaar, een en ander met inachtneming van de overgangsregeling als bedoeld in artikel 21 van de statuten.
 6. Bestuurlijk kader
  • De directeur-bestuurder werkt binnen de kaders van:
   • het ondersteuningsplan;
   • het (meerjaren)plan;
   • de begroting;
   • toezichts- en toetsingkader.
  • De directeur-bestuurder informeert tijdig en volledig de RVT en indien nodig ALV.
 7. Informatie
  • In het kader van haar taakuitoefening laat het bestuur zich als regel informeren door de medewerkers van de organisatie en stakeholders binnen en buiten de organisatie. De directeur-bestuurder stelt ter zake nadere kaders en regels.
  • De directeur-bestuurder laat zich informeren over de gang van zaken rond medezeggenschap binnen de vereniging en heeft een aantal malen per jaar overleg met de medezeggenschapsraad en de ondersteuningsplanraad.
  • De directeur-bestuurder dient zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid van de informatie waarover wordt beschikt. In dat kader kan de directeur-bestuurder zich nader laten informeren door eigen onderzoek, of door onderzoek van derden.
 8. Verantwoording en evaluatie
  • De directeur-bestuurder verantwoordt zich tegenover interne en externe toezichthouders.
  • De directeur-bestuurder verantwoordt zich een aantal malen per jaar in de RVT over de uitvoering van het in de ALV vastgestelde beleid, de aansturing van de organisatie en de besturing van de vereniging. De directeur-bestuurder betrekt de leden van de vereniging tijdig bij beleidsontwikkelingen.
  • De directeur-bestuurder verantwoordt zich tweejaarlijks in de algemene vergadering over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid van het samenwerkingsverband.
  • De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren en bespreekt dat tenminste een maal per jaar in de remuneratiecommissie.
 9. Ondersteuning
  De directeur-bestuurder wordt voorzien van ondersteuning door medewerkers van het samenwerkingsverband. Zij dragen tevens zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de directeur-bestuurder.
 10. Overleg voorzitter RVT
  De directeur-bestuurder voert tussentijds regelmatig overleg met de voorzitter van de RVT. In dat overleg komen onder meer aan de orde de voortgang van de werkzaamheden van de directeur-bestuurder, de agendavorming van de RVT en ALV.
  Het bestuur informeert de RVT tijdig bij situaties binnen de vereniging of de organisatie die kunnen gaan escaleren.
 11. Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding
  • Deze regeling, alsmede wijzigingen daarin, worden vastgesteld door de RVT.
  • Deze regeling treedt in werking op 01 februari 2022 en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van de RVT tot intrekking of wijziging ervan.
 12. Slotbepaling
  In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de Raad van Toezicht.