Download deze bijlage als PDF:
233028_SWV R&G_bijlage 5.14 v3.pdf

Vastgesteld document:
Verwijzer betaalt mee Concretisering
CvT Advies aan ALV d.d. 11-11-2020
ALV Vaststelling d.d. 02-12-2020
MR Advies d.d. 08-03-2021
OPR Instemming d.d. 09-03-2021
Directeur-bestuurder Vaststelling d.d. 23-06-2021
ALV Informatie d.d. 23-06-2021
Bijzonderheden tijdens proces:
Vaststelling is in twee stappen verlopen.
Als eerste vaststelling op de maatregel
Als tweede de concretisering, die door de directeur-bestuurder vanuit haar verantwoordelijkheid deze heeft uitgewerkt en hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden met verkregen input, argumenten, visie (leidende principes) en uitvoerbaarheid.

DE VERWIJZER BETAALT MEE + CONCRETISERING
(maatregel 10)

TOELICHTING

De maatregel De verwijzer betaalt mee was een onderdeel van een set van uiteindelijk 8 maatregelen (de eerste trede van de Drietrapsoplossing); bedoeld voor korte termijn effecten, maar richting het verder-liggende doel: Een gedrags- en cultuurverandering t.b.v. meer inclusief onderwijs m.b.v. een sluitende meerjarenbegroting.

Duidelijk is dat de maatregel gevoelig ligt en dat er vele meningen en ook zorgen zijn. Alhoewel in de beeldvorming reacties zijn dat de maatregel gericht is op de financiën, is het van belang met elkaar het inzicht te hebben en te verspreiden dat de intentie van de maatregel gericht is op de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs.

MAATREGEL 10: DE VERWIJZER BETAALT MEE

Schoolbestuur betaalt mee aan een verwijzing (tlv)

Vanaf 1-10-2021 wordt een deelnamepercentage regulier onderwijs gehanteerd op swv:

 • 01-10-21: Deelname percentage in regulier onderwijs van 95,4 % naar 96%
 • 01-02-23: Deelname percentage in regulier onderwijs van 96% naar 97% ¹

¹ Door de invoering van vereenvoudiging bekostiging is de datum invoering deelnamepercentage 97% verzet van 01-10-2022 naar 01-03-2023. Bij de concretisering van de maatregel is hiermee reeds rekening gehouden.

Noten:
 1. Het gewenste deelnamepercentage is in de meerjarenbegroting 2021-2025 verwerkt en is opgenomen in het plan van bovenmatige reserve dat ingediend is bij het ministerie van OC&W.
 2. Als wij er samen in slagen de uitgesproken ambitie van meer inclusief onderwijs te realiseren, dan is de uitvoering van de maatregel Verwijzer betaalt mee, wellicht minder nodig dan verwacht.
 3. De directeur-bestuurder heeft vanuit haar verantwoordelijkheid de concretisering uitgewerkt. De concretisering wordt hierbij bij de ALV neergelegd ter informatie.
 4. De invoeringsdatum van de maatregel was 1 augustus 2021.

CONCRETISERING MAATREGEL DE VERWIJZER BETAALT MEE

Bedoeling

Door de financiële gevolgen van verwijzingen bij de schoolbestuurders te leggen, willen we vormgeven aan leidende principes 1 en 2:

 1. We zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen.
 2. We zijn samen verantwoordelijk voor een sluitende meerjarenbegroting.
Werkwijze
 1. We kijken naar het verschil in kosten tussen het gewenste deelnamepercentage (1-10-2021) en het daadwerkelijke kostenniveau. Wanneer dit negatief afwijkt, ontvangen verwijzende schoolbesturen voor dit afwijkende stuk een beschikking voor de verrekening (zie hoofdstuk “Uitwerking verrekening”).
 2. Hierdoor ontstaat de situatie “geld volgt de leerling”.
 3. We werken met het aantal verwijzingen ² op schoolbestuurlijk niveau. Aangezien de toename van het aantal verwijzingen over een aantal jaren is toegenomen, wordt vanaf de teldatum 3 schooljaren teruggekeken.
 4. Het overzicht met data wordt per schoolbestuur verstrekt en door het schoolbestuur ingebracht in het bestuurlijk overleg regionaal steunpunt.
 5. De factuur gaat naar de schoolbesturen op basis van het gewogen aantal verwijzingen (zie stap 3). De factuur wordt betaald aan het swv.
 6. Vanuit solidariteit wordt het gesprek gevoerd binnen het bestuurlijk overleg regionaal steunpunt (BORS). Van belang is een reflectief gesprek te voeren over missie-visie, ondersteund met data en wordt besproken of er sprake kan zijn van onderlinge verrekening.

² Het aantal verwijzingen is betrouwbaarder en eenduidiger, dan het deelnamepercentage gezien onze soverdeling over (BORS)regio’s, de leerlingstromen en herindicatie systematiek.

Schematisch gezien worden de volgende stappen genomen. ³

³ Het secretariaat van het SWV heeft een meer uitgebreide inhoudelijk uitwerking van de stappen. Deze kan worden opgevraagd.

233028_SWV-R&G_bijlage-5.14-v3-1

Grondslag aantal verwijzingen in relatie tot deelnamepercentage

Het deelnamepercentage s(b)o is slechts ten dele toe te rekenen aan verwijzende scholen/ schoolbesturen. Er zijn drie onderdelen te onderscheiden:

 1. Onder-instroom – dit zijn leerlingen die al voordat er sprake is van inschrijving bij een bao-school, worden aangemeld voor een tlv sbo of so. Deze leerlingen zijn daarom niet aan een specifieke school toe te rekenen. Wel zou op grond van de woonplaats bepaald kunnen worden naar welke regio ze normaal gesproken naar school zouden zijn gegaan.
 2. Zij-instroom – dit zijn leerlingen die verwezen worden vanuit de bao-school (of sbo naar so). Deze leerlingen zijn eenduidig te herleiden.
 3. Herindicaties – dit zijn leerlingen die eerder via onder- of zij-instroom een tlv hebben gekregen. Bij herindicatie is sprake van verlenging en wordt een nieuwe tlv afgegeven.

Aangezien de zij-instroom het meest objectieve criterium is, wordt dit gehanteerd in de toerekening. Hierbij wordt het aantal verwijzingen van de afgelopen drie jaar gebruikt. Op de tellingen wordt een weging toegepast, waarbij het afgelopen jaar het zwaarst weegt (3) en de twee jaren ervoor lichter (resp. 2 en 1). Hiermee wordt bereikt dat de gevolgen van recente verwijzingen het grootst zijn.

Uitwerking verrekening

De telling van het aantal verwijzingen naar sbo en so wordt gekoppeld aan de periode waarop de bekostiging wordt gebaseerd. Complicerend hierbij is de invoering van de vereenvoudiging bekostiging per januari 2023. Dit brengt een aanpassing in teldatum met zich mee naar 01-02-2023 De periodes zien er als volgt uit:

233028_SWV-R&G_bijlage-5.14-v3-2

233028_SWV-R&G_bijlage-5.14-v3-3

Uitzonderingen op de verrekening

233028_SWV-R&G_bijlage-5.14-v3-4

N.B.1. De uitzonderingen komen voor rekening van het samenwerkingsverband.
N.B. 2. Daar waar deze notitie niet in voorziet, beslist de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband.

Procesafspraken
 1. Het vroegtijdig betrekken in processen door scholen van de steunpuntcoördinator is van groot belang.
 2. Het is van belang dat een schoolbestuurder goed zicht houdt op de verwijzingen binnen zijn/haar schoolbestuur. Melding van een verwijzing aan het schoolbestuur is de verantwoordelijkheid van de directeur van de school.
 3. De organisatie van het SWV maakt twee keer per jaar de verwijzingscijfers bekend: midden december en eind april. Hiermee kunnen schoolbesturen hun eigen controle doen. Zodra het dashboard Perspectief op school beschikbaar is voor schoolbesturen hebben zij vaker inzicht in data.
 4. Steunpuntcoördinatoren communiceren en registreren of er sprake is van één van de uitzonderingen. Deze registratie wordt gedeeld met de secretaresse leerlingzaken en met de school. Overzichten worden twee keer per jaar gedeeld met het schoolbestuur (midden december en eind april).
 5. Evaluatie jaarlijks i.r.t. verantwoording (januari/februari) en voortgang steunpuntplan (in oktober/november) is wenselijk. Bij deze evaluatie hoort uiteraard of het welzijn van het kind gebaat is bij de bereikte resultaten.
Tot slot: verrekening

Wanneer het deelnamepercentage regulier basisonderwijs op oktober 2021 hoger is dan 96%, waarbij zowel de deelname sbo als de deelname so maximaal 2% is, dan ontstaat er geen negatief verschil en vindt er geen verrekening plaats.