Bekijk deze bijlage als PDF:
233028_SWV R&G_bijlage 3.8.1 v3.pdf

Vastgesteld document
Directeur- bestuurder Vaststelling d.d. 08-12-2022

OPP voor een individuele leerling

Ontwikkelingsperspectief en Handelingsdeel

1. Ontwikkelingsperspectief

Gegevens leerling, school en ouders

Startdatum
Naam leerling
Geboortedatum
☐ Meisje ☐ Jongen ☐ Onbekend
Adres leerling
straat-postcode-woonplaats
Gezinssamenstelling en eventuele bijzonderheden
Nationaliteit
Geboorteland
In Nederland sinds
Welke taal wordt thuis gesproken?
School (naam)
straat-postcode-woonplaats
BRIN:
Naam schoolbestuur
Bestuursnummer:
Naam directeur
Telefoonnummer school
Is er sprake geweest van VVE toekenning en/of voorschoolse voorziening
Actuele Groep + schoolverloop
Schoolwisselingen ☐ ja ☐ nee
Zo ja, graag de namen van de scholen, duur van verblijf en reden schoolwisseling
Schoolverzuim ☐ normaal ☐ veel
toelichting
Leerkracht(en) huidige groep
e-mailadres + werkdagen
Steunpuntcoördinator
Intern Begeleider
e-mailadres + werkdagen
Ouders / verzorgers
Namen, telefoonnummers en e-mailadressen
Verzorger 1:
☐ Dhr ☐ Mw
Naam:
Telefoonnr:
E-mailadres:
Adres (indien anders dan het kind):
Verzorger 2:
☐ Dhr ☐ Mw
Naam:
Telefoonnr:
E-mailadres:
Adres (indien anders dan het kind):
Burgerlijke staat ouder(s) / verzorger(s)
Het ouderlijk / wettelijk gezag berust bij:
Wie informeert wie?
Bij voogdij; wie is de gezinsvoogd?
Contactgegevens voogd ☐ Dhr ☐ Mw
Naam :
Adres :
Telefoonnr :
E-mailadres :

Reden van opstarten OPP

1. Omschrijf de hulpvraag:
2. Wanneer en op welke manier is het SWV betrokken:
3. Welke signalen zijn aanleiding om het proces te starten?
a. Leerkracht/team
b. Ouders / verzorgers
c. Kind
d. Anders, namelijk:
4. Analyse van de ingezette interventies.
Welke periode/groep:
Interventie:
Effect:
5. Welk onderzoek heeft er plaatsgevonden:
☐ Handelingsgerichte diagnostiek
Door wie is wat wanneer vastgesteld en wat is de conclusie?
☐ Capaciteitenonderzoek
Door wie is wat wanneer vastgesteld en wat is de conclusie?
☐ Medisch
Door wie is wat wanneer vastgesteld en wat is de conclusie?
☐ Psychologisch / Psychiatrisch
Door wie is wat wanneer vastgesteld en wat is de conclusie?
N.B. Als het OPP wordt toegevoegd bij een aanvraag TLV, graag als bijlage het verslag/de verslagen van het
meest recente onderzoek (niet ouder dan twee jaar) toevoegen (medisch onderzoek mag ouder zijn). We gaan
er daarbij vanuit dat toestemming van ouders geregeld is.
Wat is het uitstroomprofiel van de leerling:
Maak eventueel gebruik van de opptrap https://www.opptrap.nl/download/

2. Handelingsdeel

Bevorderende en belemmerende factoren met zienswijze ouders

School en ouder(s)/verzorger(s): vul voor zover MOGELIJK en RELEVANT, SAMEN de volgende rubrieken
A t/m F BEKNOPT met trefwoorden in. Elk thema bevat op deze manier zowel de zienswijze van school, als de
zienswijze van ouders. Het gaat hierbij om de huidige bevorderende en belemmerende factoren (in het hier en nu).

A. COGNITIEVE ONTWIKKELING

(leervermogen, werkgeheugen, intelligentie, executieve functies e.d.)
Bevorderende kindfactoren binnen de schoolcontext

Belemmerende kindfactoren binnen de schoolcontext

Bevorderende kindfactoren gezien vanuit thuiscontext
(ouders/verzorgers)

Belemmerende kindfactoren gezien vanuit thuiscontext
(ouders/verzorgers)

B. WERKHOUDING

(motivatie, doorzettingsvermogen, werktempo, concentratie, taakaanpak, zelfstandig werken, instructiegerichtheid,
e.d.)
Bevorderende kindfactoren binnen de schoolcontext

Belemmerende kindfactoren binnen de schoolcontext

Bevorderende kindfactoren gezien vanuit thuiscontext
(ouders/verzorgers)

Belemmerende kindfactoren gezien vanuit thuiscontext
(ouders/verzorgers)

C. SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

(stil, passief, angstig, druk, betrokken, vrolijk, eerlijk, impulsief, ongehoorzaam, opstandig, behulpzaam,
brutaal, vriendelijk, agressief gedrag, contact maken, interactie met leerkracht en medeleerlingen e.d.)
Bevorderende kindfactoren binnen de schoolcontext

Belemmerende kindfactoren binnen de schoolcontext

Bevorderende kindfactoren gezien vanuit thuiscontext
(ouders/verzorgers)

Belemmerende kindfactoren gezien vanuit thuiscontext
(ouders/verzorgers)

D. LICHAMELIJKE ONTWIKKELING

(motoriek (grof, fijn, schrijven), waarneming (zien en horen), gezondheid (ziekte of medicatie), e.d.
Bevorderende kindfactoren binnen de schoolcontext

Belemmerende kindfactoren binnen de schoolcontext

Bevorderende kindfactoren gezien vanuit thuiscontext
(ouders/verzorgers)

Belemmerende kindfactoren gezien vanuit thuiscontext
(ouders/verzorgers)

E. RELEVANTE FACTOREN IN HET ONDERWIJS

(in hoeverre lukt het om het onderwijs af te stemmen op wat het kind nodig heeft?)
Bevorderende kindfactoren binnen de schoolcontext

Belemmerende kindfactoren binnen de schoolcontext

Bevorderende kindfactoren gezien vanuit thuiscontext
(ouders/verzorgers)

Belemmerende kindfactoren gezien vanuit thuiscontext
(ouders/verzorgers)

F. RELEVANTE FACTOREN IN DE THUISSITUATIE

(in hoeverre lukt het om in de thuissituatie af te stemmen op wat het kind nodig heeft?)
Bevorderende factoren van de thuissituatie ingevuld door school:

Belemmerende factoren van de thuissituatie ingevuld door school:

Bevorderende factoren van de thuissituatie ingevuld door ouders:

Belemmerende factoren van de thuissituatie ingevuld door ouders:

G. RELEVANTE FACTOREN IN DE NASCHOOLSE SITUATIE
(BSO OF NASCHOOLSE ACTIVITEITEN)

(in hoeverre lukt het om in de naschoolse situatie af te stemmen op wat het kind nodig heeft?)
Bevorderende factoren in de naschoolse
situatie: BSO, vrije tijd, invullen door ouders

Belemmerende factoren in de naschoolse
situatie: BSO, vrije tijd, invullen door ouders

Doelen en ondersteuningsbehoeften

Voor het onderwijs: leerkracht en/of team

Doelen voor de begeleiding op school

Ondersteuningsbehoeften leerkracht:
Hier kun je aan denken: kennis van, vaardigheden om, ondersteuning nodig, materialen en collega’s, SC of andere medewerker SWV en ouders nodig

Voor het kind

Doelen voor de cognitieve ontwikkeling, de didactische ontwikkeling, de werkhouding, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de lichamelijke ontwikkeling.
Welke begeleiding heeft de leerling nodig?

Wie verzorgt deze begeleiding?

Onderwijsbehoeften:
Denk aan: instructie, opdrachten, materialen, leeractiviteiten, bepaalde leeromgeving, feedback, groepsgenoten ….

Zorg en/of ondersteuningsbehoeften op school:
Denk aan: medische zorg of andere verzorging.

Voor de thuissituatie: ouder(s)/verzorger(s) en/of de vrije tijd

Doelen voor de begeleiding van ouder(s)/verzorger(s)

Ondersteuningsbehoeften ouder(s)/verzorger(s):
Hier kun je aan denken: kennis van, vaardigheden in, begeleiding of ondersteuning nodig bij/door, thuisondersteuning voor

Schriftelijk akkoord op handelingsdeel door bevoegd gezag (ouder/voogd):

Naam: ………………………………………………..

Datum: ……………………………………………..

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening school/leerkracht(en):

Naam: ………………………………………………..

Datum: ……………………………………………..

Handtekening:

Handtekening: