Download deze bijlage als PDF:
233028_SWV R&G_bijlage 3.6 v3.pdf

Vastgesteld document
ALV Vaststelling via ondersteuningsplan 2018-2022 d.d. 20-06-2018

CHECKLIST LEERLINGONDERSTEUNING SWV RIJN & GELDERSE VALLEI

Deze checklist geeft de directeur en IB-er inzicht in wie wanneer te consulteren en te betrekken. De medewerkers van het samenwerkingsverband gebruiken deze checklist ook.

233028_SWV-R&G_bijlage-3.6-v3

☐ 1. Waarnemen
de leerkracht signaleert een specifieke onderwijsbehoefte bij leerling de leerkracht voert een leerlinggesprek (HGW)

☐ 2. Begrijpen
de leerkracht benoemt samen met de IB-er in groepsbespreking deze specifieke onderwijsbehoefte

Ouders informeren
de leerkracht informeert de ouders over de waarneming en voert een oudergesprek (HGW)

☐ 3. Plannen
de leerkracht stelt samen met de IB-er een plan voor leerling op
(binnen groepsplan of Groeidocument)

Gesprek ouders en leerling
de leerkracht bespreekt met de ouders en de leerling het plan voor de komende periode

☐ 4. Realiseren
de leerkracht voert het groepsplan of de doelen uit het Groeidocument uit

☐ 5. Waarnemen
de leerkracht evalueert het groepsplan of de doelen uit het Groeidocument met IB-er, leerling en ouders

Zijn de doelen voor de leerling gehaald?
ga dan verder met cyclus (stap 1-5)

Basisondersteuning Interne en Extra ondersteuning

Zijn de doelen voor de leerling niet gehaald?
de leerling wordt in de leerling-bespreking besproken (stap 6)

Ouders informeren
de leerkracht bespreekt met ouders en leerling de resultaten en hulpvraag voor de leerling-bespreking

☐ 6. Leerling-bespreking
de leerkracht formuleert over de leerling een hulpvraag voor de IB-er;
hulpvraag wordt ingebracht in leerling-bespreking

Hulpvraag beantwoord?
komen de IB-er en leerkracht tot een antwoord op de hulpvraag?
ga dan verder met de cyclus (stap 1-5)

Hulpvraag niet beantwoord?
kan de hulpvraag niet beantwoord worden, dan wordt de hulpvraag ingebracht op het ondersteuningsteam op schoolniveau (stap 7)
N.B. De intern begeleider is casemanager tijdens het ondersteuningstraject.

Ouders informeren
de leerkracht bespreekt met de ouders de hulpvraag en nodigt hen uit voor de bespreking op het Ondersteuningsteam

☐ 7. Ondersteuningsteam op schoolniveau
de leerkracht formuleert over de leerling een hulpvraag voor de IB-er; hulpvraag wordt ingebracht in het ondersteuningsteam op schoolniveau. Hierbij zijn in ieder geval de ouder, de leerkracht, de intern begeleider en de schoolondersteuner of steunpuntcoördinator aanwezig. Op basis van de hulpvraag worden ander betrokkenen of het lokaal team uitgenodigd.

Hulpvraag te beantwoorden?
in het ondersteuningsteam wordt een antwoord gevonden op de hulpvraag.
De leerkracht kan verder met de begeleiding (stap 1-5)

Hulpvraag niet te beantwoorden?
er is deskundigheid vanuit het SWV en/of lokaal team nodig en/of er zijn middelen nodig om de begeleiding op school vorm te kunnen geven.
Er kunnen diverse afspraken worden gemaakt:
– een HGO arrangement deskundigheid SWV wordt ingezet
– een HGO arrangement (deskundigheid en €) wordt samengesteld
– deskundigheid vanuit lokaal team wordt ingezet
– gecombineerde deskundigheid SWV en lokaal team wordt ingezet
– een TLV wordt aangevraagd.

Informeren ouders
Indien ouders niet aanwezig zijn, informeert de leerkracht naderhand de ouders over de uitkomst van het ondersteuningsteam en vraagt een handtekening voor het aanvragen van ondersteuning

☐ 8. Ondersteuningstraject
de ondersteuning van het SWV wordt ingezet (schoolondersteuner, Steunpunt Coördinator en/of themaspecialist) en draagt bij aan het behalen van de doelen uit het Groeidocument

Ouders informeren
de leerkracht houdt de ouders op de hoogte van de voortgang

Zijn de doelen voor de leerling gehaald?
ga dan verder met de cyclus (stap 1-5)

Zijn de doelen voor de leerling niet gehaald?
dan bespreekt de leerkracht de leerling in de leerling-bespreking; de leerling wordt vervolgens ook besproken met het ondersteuningsteam (stap 7)

☐ 9. Evaluatie en vervolgtraject
aan de hand van een hulpvraag wordt de voortgang van de begeleiding van de leerling besproken in een
evaluatiegesprek met het ondersteuningsteam op schoolniveau

er is een antwoord gevonden op de hulpvraag
de beantwoording van de hulpvraag wordt in het ondersteuningsteam op schoolniveau besproken.
De hulpvraag is beantwoord (doelen behaald).
De leerkracht kan verder met cyclus (stap 1-5)

er is geen antwoord gevonden op de hulpvraag
de hulpvraag is niet beantwoord, de doelen zijn niet behaald.
Er wordt besproken/onderzocht:
– of meer ondersteuning van het SWV en/of lokaal team nodig zijn (stap 8);
– of een andere basisschool de hulpvraag kan beantwoorden (schoolbestuur en SC SWV)
– of een specialistisch arrangement wenselijk is (stap 10)

Extra ondersteuning, specialistisch

☐ 10. Verwijzing
de grens van ondersteuning op de basisschool is bereikt.
Er wordt, in een overleg met de ouders, de betrokkenen van school en de Steunpunt Coördinator van het
SWV Rijn & Gelderse Vallei, besloten dat plaatsing op SBO of SO noodzakelijk is.
Dit wordt via een aanvraag TLV met OPP (groeidocument en OPP–planning) voorgelegd.