Download deze bijlage als PDF:
233028_SWV R&G_bijlage 3.3 v3.pdf

Vastgesteld document
MT Crisis en nood: Goedkeuring d.d. 07-07-2020
Directeur-bestuurder Crisis en nood: Vaststelling d.d. 07-07-2020
ALV Time-out route: Vaststelling d.d. 23-06-2021

Crisis, nood en time-outroute

Aanleiding

Elke school binnen het samenwerkingsverband kent een goede en stevige structuur van basisondersteuning. Hier zijn preventie en licht curatieve interventies onderdeel van, zodat leerlingen op tijd de juiste ondersteuning krijgen, op welk gebied van de ontwikkeling dan ook. Toch kan het gebeuren dat er een situatie ontstaat die onhoudbaar is en die snelle actie vraagt. Er zijn twee soorten situaties: de crisissituatie die in korte tijd escaleert en de noodsituatie die slependerwijs gegroeid is.
Schoolbesturen hebben een eigen protocol rondom crisissituaties. Scholen hanteren dit eigen protocol als de situatie hierom vraagt. Wanneer zij ondersteuning wensen van het samenwerkingsverband, dan zal de steunpuntcoördinator de kernpunten zoals opgesteld in dit protocol aanhouden.

Verantwoordelijkheid

 • School/schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid de basisondersteuning op het gewenste niveau te brengen en te houden. De school richt zich in haar basisondersteuning o.a. op preventie en licht curatieve interventies, deskundigheidsbevordering en een goede ondersteuningsstructuur.
 • Ouders, school/schoolbestuur hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het voorkomen van crisis en noodsituaties. In een situatie van crisis of nood waarbij de medewerker van het samenwerkingsverband betrokken wordt, blijft het schoolbestuur verantwoordelijk voor de leerling en het te lopen proces. In de praktijk betekent dit dat de directeur volmacht heeft en dus regievoerder is rondom de casus, en op frequente basis het schoolbestuur hierover informeert. De medewerker van het samenwerkingsverband kan ondersteunend en faciliterend zijn rondom het meedenken over en de uitvoering van het proces.
 • Ouders, school/schoolbestuur, gemeente en samenwerkingsverband hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van kinderen en het voorkomen van thuiszitters. Dit start bij preventief werken en samenwerken.
  • De gemeente kan de school en vooral het gezin ondersteunen door inzet vanuit het lokale team. Bij de meeste gemeenten kunnen medewerkers uit het lokale team aansluiten bij Ondersteuningsteambesprekingen.
  • Het SWV biedt ondersteuning bij ondersteuningsvragen.

  N.B. Indien er sprake is van een thuiszittende leerling dan moet de steunpuntcoördinator op de hoogte worden gesteld.

Kernpunten

 • Het samenwerkingsverband handelt volgens de uitgangspunten Goed, Stevig en Samen.
  • Goed: de situatie wordt vanuit de positieve grondhouding benaderd. Hierbij is de kernvraag: wat heeft deze leerling nodig om zich goed te ontwikkelen? En daarbij volgt de vraag: wat hebben de betrokkenen nodig om dit vorm te geven.
  • Stevig: Door met alle betrokkenen op transparante wijze samen te werken, bieden we (weer) een stevige basis aan de leerling, ouders en school om tot ontwikkeling te kunnen komen.
  • Samen: We werken met elkaar samen en zorgen dat in een situatie van crisis dan wel nood enkel gesprekspartners aanwezig zijn die het mandaat hebben om direct actie in te zetten.
 • De situatie wordt altijd besproken in het ondersteuningsteam van de school: wanneer een situatie van crisis dan wel nood ontstaat, wordt er een ondersteuningsteam belegd door de directeur en de intern begeleider van de school. Hiervoor worden uitgenodigd: ouders, steunpuntcoördinator, lokaal team⁶, leerplichtambtenaar en mogelijk betrokken andere partijen.
 • In het ondersteuningsteam wordt besproken wat de aanleiding van de situatie is. Hierbij wordt onder meer gekeken naar kindfactoren, omgevingsfactoren (thuissituatie, groep, leerkracht, team). Ook wordt besproken wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn. Hierdoor zal duidelijk worden wat de gewenste situatie is en op welke wijze dit vorm gegeven kan worden.
 • In het Ondersteuningsteam wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden de volgende onderdelen opgenomen:
  I. Doel
  De leerling neemt zo snel mogelijk deel aan het onderwijsproces op een voor hem of haar passende wijze waarbij de best passende ondersteuning (binnen onderwijs/jeugdhulp) vrijwel direct ingezet wordt.
  II. Mogelijke Inzet

   • Handelingsgerichte ondersteuning leerling
    Afkomstig vanuit school(bestuur), samenwerkingsverband (BAO/SBO/SO/steunpunten), gemeente/jeugdhulp
   • Handelingsgerichte ondersteuning leerkracht
    Afkomstig vanuit: school(bestuur), samenwerkingsverband (BAO/SBO/SO/steunpunten), gemeente/lokaal team
   • Handelingsgerichte ondersteuning ouders
    Afkomstig vanuit gemeente/lokaal team

   N.B. Het gesprek met gemeente/lokaal team wordt gevoerd vanuit het streven “een kind-een gezin-een paperclip”. Leidraad bij dit gesprek is het model Passende samenwerking (Model Passende Samenwerking – FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs (jeugdhulponderwijs.nl)

Time-outroute

Een van de ondersteuningsvragen die in samenwerking met de steunpuntcoördinator van het samenwerkingsverband kan worden uitgewerkt is de time-outroute.
Het kan zijn dat de situatie binnen de huidige school tijdelijk onhoudbaar is geworden. Bijvoorbeeld wanneer er een onveilige situatie voor de leerling en/of haar omgeving bestaat, dan wel dat de school en/of ouders geen vertrouwen in een traject hebben. Toch blijft het perspectief dat de leerling terug kan komen wanneer de onderwijsondersteuningsbehoeften en eventuele randvoorwaarden helder zijn. In dit geval kan gekozen worden voor de time-outroute. De leerling volgt tijdelijk onderwijs op een andere school, met als doel terugkeer naar de huidige school. De ontvangende school kan, afhankelijk van de situatie een basisschool, sbo of so-school zijn.

Afspraken Time-outroute

 • De school waar de leerling ingeschreven blijft, blijft verantwoordelijk voor de leerling, de leerling blijft hier ingeschreven.
 • De school waar de leerling ingeschreven blijft, is verantwoordelijk voor het plannen van overleg waarin de voortgang, uitvoering en evaluatie van de time-outroute in overleg met de tijdelijke school, steunpuntcoördinator en ouders.
 • De school waar de leerling ingeschreven blijft, is verantwoordelijk om de tijd van de time-outroute te gebruiken om binnen de eigen school te werken aan beeldvorming, deskundigheid en handelingsbekwaamheid met als doel de leerling terug te plaatsen en tegemoet te komen aan diens ondersteuningsbehoeften en die van de leerkracht c.q. het team.
 • De tijdelijke school kan een rol spelen naar de school waar de leerling ingeschreven blijft, door inzet en overdracht van expertise.
 • De school waar de leerling ingeschreven blijft, is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle relevante informatie over de leerling. Dit betreft minimaal het groeidocument (met OPPplanning). Daarnaast kan relevante informatie toegevoegd worden, zoals onderzoeksresultaten en gegevens over ingezette didactische materialen.
 • De tijdelijke school is vanaf het moment van plaatsing verantwoordelijk voor de ondersteuning van de leerling en voor het behalen van de doelen die gesteld zijn.
 • Ouders organiseren het vervoer. De organisatie van het vervoer van de leerling naar de school voor de time-outroute is afhankelijk van de regels die in de woonplaats van de leerling gelden.

Stappenplan time-outroute

Termijn van de timeout De termijn voor de time-out route wordt vastgesteld in samenspraak met de ouders, de huidige school, de ontvangende school en de steunpuntcoördinator. De termijn is afhankelijk van de gestelde doelen gedurende de time-out.

Bekostiging

Bij de time-outroute blijft de leerling ingeschreven op de huidige school. De plaatsing bij de tijdelijke school wordt bekostigd via een arrangement, wat samengesteld kan zijn vanuit een budget van schoolbestuur, samenwerkingsverband en/of gemeente.

Plan voor de tijdelijke school

Voorafgaand van plaatsing in de tijdelijke school wordt een plan opgesteld. In dit plan is opgenomen:

 • Doel en periode van de plaatsing;
 • Doelstelling naar leerling;
 • Afspraken met de tijdelijke school;
 • Afspraken met de school waar leerling ingeschreven blijft;
 • Verwachtingen/afspraken met de ouders;
 • Afspraken met het samenwerkingsverband.

Plan voor de school t.b.v. terugplaatsing

Gedurende de periode van de time-outroute is het van belang dat de schoolleiding gericht met het team een ontwikkeling op gang brengt. Deze ontwikkeling beslaat zowel de beeldvorming, als deskundigheidsbevordering als handelingsbekwaamheid van leerkrachten als contacte nonderhouden met ouders. De schoolleiding wordt hierin ondersteund door het schoolbestuur. In het proces wordt de steunpuntcoördinator meegenomen.
Afspraken omtrent de gewenste ontwikkeling hieromtrent worden vastgelegd in een plan.

Terugkeer

Er vindt regelmatig voortgangsoverleg plaats (verantwoordelijkheid school waar leerling ingeschreven blijft). Uitgegaan wordt van terugplaatsing naar de school.

Voor afloop van de time-outperiode wordt getoetst of aan de voorwaarden van terugkeer is voldaan.
Criteria

 • De onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerling zijn verhelderd. Aan deze onderwijsondersteuningsbehoeften kan tegemoet gekomen worden op de school van herkomst, al dan niet met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.
 • De school waar de leerling ingeschreven blijft heeft zorggedragen voor de voorbereidingen op de terugplaatsing.
 • In een gesprek met ouders/verzorgers wordt de terugplaatsing besproken.
 • Alle relevante school- en begeleidingsgegevens worden overgedragen aan de school van herkomst. Wanneer er bij terugplaatsing ondersteuning nodig is dan kan dit aangevraagd worden bij de steunpuntcoördinator van het samenwerkingsverband. De feitelijke terugplaatsing wordt gerealiseerd door de directeur en intern begeleider van de school waar de leerling ingeschreven bleef, in nauw overleg met alle betrokkenen.

Terugkeer is niet mogelijk

Het is denkbaar dat vastgesteld wordt dat terugplaatsing niet mogelijk is. Mogelijke alternatieven worden onderzocht door de school waar de leerling ingeschreven blijft. De alternatieven kunnen zijn:

 • Plaatsing naar een andere school voor regulier basisonderwijs
  Criteria
  De onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerling zijn verhelderd. Aan deze onderwijsbehoeften kan niet tegemoet gekomen worden op de school van herkomst, maar wel op een andere school, al dan niet met een ondersteuningsarrangement vanuit het samenwerkingsverband.
  Route
  Wanneer de leerling niet terugkeert naar de school van herkomst, dan draagt de school van herkomst wel de verantwoordelijkheid voor de voorbereidingen op de plaatsing naar een andere basisschool. Hiertoe heeft de school contact met de ouders/verzorgers van de leerling, de school van herkomst en de Steunpuntcoördinator. Bij plaatsing worden alle relevante school- en begeleidingsgegevens overgedragen aan de school van plaatsing.
  Wanneer er na plaatsing ondersteuning nodig blijft dan wordt dit door de plaatsende school besproken met de Steunpuntcoördinator. Een aanvraag Handelingsgerichte ondersteuning kan worden ingediend. De feitelijke terugplaatsing wordt gerealiseerd door de directeur en intern begeleider van de school van plaatsing, in nauw overleg met alle betrokkenen. De school van herkomst schrijft de leerling uit, nadat de plaatsende school heeft aangegeven de leerling toe te laten. Inschrijving geschiedt op de dag na uitschrijving.
 • Plaatsing naar een school voor speciaal (basis)onderwijs
  Criteria
  De onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerling zijn verhelderd. Aan deze onderwijsbehoeften kan niet tegemoet gekomen worden op de school van herkomst, maar wel op een speciale (basis)school.
  Route
  Wanneer de leerling niet terugkeert naar de school van herkomst, dan draagt de school van herkomst wel de verantwoordelijkheid voor de voorbereidingen op de plaatsing op een speciale (basis)school. Een Groeidocument met OPP-planning en een aanvraag TLV wordt ingediend bij het SWV (via de Steunpuntcoördinator) met instemming van de ouders. Bij plaatsing worden alle relevante school- en begeleidingsgegevens overgedragen aan de school van plaatsing. Ouders melden hun kind aan bij de school naar keuze. Indien er sprake is van vervoer, dan moeten ouders dit bij hun gemeente aanvragen.
  De school van herkomst schrijft de leerling uit, nadat de plaatsende school heeft aangegeven de leerling toe te laten n er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven. Inschrijving geschiedt op de dag na uitschrijving.