Download deze bijlage als PDF:
233028_SWV R&G_bijlage 3.2 v3.pdf

Vastgesteld document
ALV Vaststelling via ondersteuningsplan 2018-2022 d.d. 20-06-2018

Preventieve en licht curatieve interventies

Pijler 2 Basisondersteuning

Een interventie is een actieve handeling om een probleem op te lossen.
Vroegtijdige onderkenning van vragen en/of spanning door school is belangrijk. Als in een vroegtijdig stadium interventies ingezet worden, kan voorkomen worden dat de spanning oploopt naar ondersteuningscrisis of – nood.
Het inzetten van interventies heeft dus als doel: verergering van de situatie voorkomen.
Het informeren van ouders over genomen interventies hoort vanzelfsprekend te zijn.

Primaire, secundaire en tertiaire preventie

 • Onder primaire preventie vallen maatregelen die voorkomen dat er spanning, nood of crisis ontstaat. Het gaat hier om een algemene aanpak die geldend is voor alle leerlingen in een groep. Uiteraard hoort een veilig schoolklimaat ook bij de basisondersteuning, een veilig gevoel is immers cruciaal om tot ontwikkeling te komen. De maatregelen bestaan uit:
  • een goed klassenmanagement
  • een planmatige aanpak van groepsvorming
  • systematische aandacht voor sociaal-emotioneel leren
  • een preventieve aanpak tegen pesten.

  Er wordt geen enkele individuele leerling gestigmatiseerd.

 • Secundaire preventie is nodig voor leerlingen die aan een aanpak op groepsniveau niet voldoende hebben. Het gaat hier om leerlingen die meer risico lopen dan andere leerlingen (meer kans op een problematische ontwikkeling dan anderen).
  Bij secundaire preventie gaat het om:

  • tijdig signaleren dat een leerling belemmeringen ervaart bij het leren of opgroeien en hier snel, vroegtijdig op inspelen;
  • het in beeld brengen van invloedrijke risicofactoren in de leerling en/of de omgeving, waarna interventies ingezet worden.
  • daar waar een verhoogd risico gesignaleerd wordt, ook opgetreden wordt, zodat de situatie niet erger wordt;
  • kortdurende en intensieve interventies om de leerling te ondersteunen om zich weer op positieve wijze te ontwikkelen;
  • handelingsgerichte diagnostische en/of systeem-analytische deskundigheid, al dan niet in samenwerking met ketenpartners.
 • Bij tertiaire preventie worden grotere maatregelen ingezet om te voorkomen dat de situatie volledig escaleert. Er zijn leerlingen die ernstig orde-verstorend of grensoverschrijdend gedrag laten zien. Het hieruit voortkomende gedrag is voor de omgeving vaak moeilijk te verstaan en een juiste interventie is moeilijk te vinden.
  Deze preventieve aanpak moet worden ingezet vanuit gedragsfunctieanalyse. Hierbij wordt gekeken waarom een leerling doet wat hij doet. De maatregelen worden in relatie tot het “waarom” ingezet, waarin naast school ook anderen betrokken kunnen worden.

Verantwoordelijkheid

De school is vanuit pijler 2 basisondersteuning verantwoordelijk voor een set van preventieve maatregelen.
Te denken valt aan:

 • Een positief pedagogisch klimaat, waarbij er voorwaarden geboden worden waarin elke leerling de kans krijgt zich op optimale wijze te ontwikkelen:
  • de omgeving voor elke leerling als veilig beoordeeld wordt;
  • de omgang tussen leerlingen en leerkracht helder is en er open communicatie mogelijk is;
  • positieve omgang tussen leerlingen gestimuleerd wordt.
 • Een goed georganiseerd klassenmanagement, waarbij verwachtingen voor de leerlingen helder en inzichtelijk zijn.
 • Het hanteren van klassenregels, het liefst opgesteld in dialoog tussen leerlingen en leerkracht (geformuleerd in gewenst gedrag).
 • Het aanleren van vaardigheden voor gewenst gedrag.
 • Omgaan met verschillen tussen leerlingen door het bieden van passend onderwijs (maatwerk).