Download deze bijlage als PDF:
233028_SWV R&G_bijlage 3.14 v4.pdf

Vastgesteld document
Directeur-bestuurder Vaststelling N.a.v. bespreking in (be)stuurgroep en POVO SWV-bestuurders d.d. 19-09-2022

PROCEDURE HERINDICATIE SO/SBO:

Afspraken rondom herindicatie zijn gemaakt met schoolbesturen s(b)o.
Wijzigingen kunnen dan ook alleen als het met hen overlegd wordt.

Planning herindicatie:

Deze wordt in overleg door secretaresse leerlingenzaken met de scholen gerealiseerd.
In principe wordt de planning opgepakt in september van ieder schooljaar. Dit vanwege:

 • tijdigheid van de planning (september)
 • spreiding van alle scholen gedurende het schooljaar
 • het proces wat eventueel na het gesprek nog moet worden doorlopen
 • tijdige aandacht voor overgang naar v(s)o
 • het OPP, wat niet langer dan een ½ jaar oud mag zijn.Het dossier t.b.v. herindicatie:
  We richten ons op het OPP van de school, waarbij zienswijze school en ouders gerapporteerd staat. De planning moet aansluiten bij het OPP van de school, school hoeft dus niet een nieuw OPP op te stellen alleen vanwege de planning van de herindicatie.
 1. Het OPP
  • Het OPP, d.w.z. in het handelingsdeel wat door ouders getekend moet worden, mag niet langer dan een ½ jaar oud mag zijn (zowel voor so als voor vso).
  • Wanneer het OPP langer dan een half jaar geleden geëvalueerd is, schrijft de school een actuele zienswijze en dragen zij zorg voor het in beeld brengen van het recente standpunt van ouders t.a.v. de herindicatie.
 2. Welke leerlingen worden besproken:
  1. Als ouders OF school OF functionaris SWV een gesprek omtrent herindicatie nodig vindt, dan vindt een gesprek plaats. Iedere “partij” is even belangrijk.
  2. Voor de overige leerlingen wordt een papieren procedure doorlopen:
   • Hiervoor wordt het reeds bestaande formulier gebruikt

TLV-periode

Bij het so en het sbo wordt de volgende cyclus gehanteerd:

  1. Groep 1 – 2 – 3 (voor afloop van groep 3); waarbij terugkeermogelijkheden altijd besproken worden.
  2. Groep 4 – 5 (voor de overgang naar groep 6 met perspectief naar voortgezet onderwijs). Hierbij wordt voortaan in de TLA-cie een deskundige vo ingezet.
  3. Groep 6 – 7 – 8
   N.B.1. Feitelijk betekent dit dat er gedurende de schoolloopbaan 2x een herindicatie is.
   N.B.2. Er kunnen redenen zijn voor de TLA-cie om af te wijken van deze periode.
 1. EMB

Zowel in het so als het vso zal bij leerlingen die een EMB-indicatie hebben, een TLV voor de gehele schoolloopbaan worden afgegeven. Afspraak is:

  • In het so t/m leerling 12 jaar is.
  • Evaluatie gedurende deze periode zal plaatsvinden in aanwezigheid van de functionaris van het SWV
 1. TLV-procedure (voor SWV Rijn & Gelderse Vallei)

De visie van de Inspectie op het Onderwijs en de betekenis voor de herindicatie-procedure is bekend. De inspectie heeft zich uitgesproken over de rol van TLV-deskundigen:

  1. Een deskundigen-advies mag niet worden uitgevoerd door een functionaris die betrokken is geweest in de begeleiding van een leerling.
  2. Iedere deskundige moet voorafgaand aan de TLV-bespreking een deskundigen-advies schrijven.

STAPPENPLAN

 

Periode Actie Door
September Lijst opvragen bij scholen van de leerlingen met herindicatie voor augustus volgende jaar administratie SWV
Sept-okt N.a.v. ontvangen overzichten de planning van de te bespreken leerling met de school bespreken en vaststellen wanneer de herindicatie gesprekken plaats gaan vinden. SC communiceert planning met secretaresse leerlingenzaken. School en SC
November t/m maart Voor alle leerlingen wordt het OPP in Kindkans geplaatst (status aanmelding). De gesprekken vinden plaats op basis van planning, en bevindingen van gesprekken worden in Kindkans geplaatst. Voor leerlingen waarvan het dossier compleet is wordt door de SC de status gewijzigd in “dossier herindicatie compleet”. N.B. Leerlingen die naar groep 6, 7 of 8 en leerlingen die de 12-jarige leeftijd bereiken gedurende de herindicatieperiode hebben voorrang in de planning, vanwege het realiseren van contacten en overgang naar het vo. School en SC
November t/m maart Dossiers, waarvan de status is gewijzigd in “dossier herindicatie compleet”, kunnen door de deskundige beoordeeld worden. Status wordt gewijzigd in “in behandeling”. Een deskundigeverklaring wordt toegevoegd in Kindkans; status wordt gewijzigd in “deskundigenadvies toegevoegd”. TLA-deskundige November t/m april Dossiers met s TLA-deskundige
November t/m april Dossiers met status “deskundigenadvies toegevoegd” worden door de administratie verder afgehandeld. (TLV met eindadvies en begeleidend schrijven aan ouders en in Kindkans). administratie
mei Alle herindicatieaanvragen zijn getekend voor akkoord door directeur-bestuurder. Directeur-bestuurder