Download deze bijlage als PDF:
233028_SWV R&G_bijlage 3.13 v3.pdf

Vastgesteld document
Directeur bestuurder Vaststelling N.a.v. bespreking in Driehoeksoverleg d.d. 19-12-2022

Terugkeerbeleid

Inleiding

Leerlingen worden vanwege diverse ondersteuningsbehoeften geplaatst in het gespecialiseerd onderwijs. We merken hierbij dat het regulier onderwijs nog niet altijd in staat is tegemoet te komen aan deze ondersteuningsbehoefte.
Met de inwerkingtreding van het nieuwe ondersteuningsplan nemen we steeds meer in overweging of er een school is die in staat is om aan te sluiten bij de onderwijsondersteuningsbehoefte van de leerling. Terugkeerbeleid gaat hierover.

Proces

Leerlingen geplaatst in het gespecialiseerd onderwijs krijgen na een aantal jaren te maken met herindicatie.
Bij de herindicatie spelen ouders, school en steunpuntcoördinator een rol.
Indien een van deze betrokkenen aangeeft dat zij mogelijkheden zien voor terugkeer, dan wordt hiervoor een ondersteuningsteam gepland. in dit gesprek wordt o.a. de doelstelling geformuleerd voor plaatsing (zie TLV-advies) geëvalueerd en worden mogelijkheden onderzocht.
Indien betrokkenen het eens zijn over plaatsing in regulier onderwijs, dan onderzoekt de steunpuntcoördinator i.s.m. ouders de mogelijke scholen.

Wat zijn bevorderende factoren bij terugkeerbeleid voor het regulier onderwijs

  • Scholen die in het verleden een leerling verwezen hebben, blijven contact onderhouden met de gespecialiseerde school. Hierdoor ontstaat inzicht in de ontwikkeling van de leerling.
  • Scholen die in het verleden een leerling verwezen hebben, blijven contact onderhouden met de leerling en zijn/haar ouders. Dit helpt ouders en leerling om terugkeer een kans te geven.
  • Scholen die het contact onderhouden met de gespecialiseerde school en de leerling krijgen zicht op wat nodig is om aan te sluiten bij de behoeften en kunnen zich hierin ontwikkelen.

Wat zijn bevorderende factoren bij terugkeerbeleid voor het gespecialiseerd onderwijs

  • Bij plaatsing van de leerling wordt met ouders besproken dat het om een tijdelijke plaatsing gaat. Ontwikkeling kan leiden tot terugkeer naar het regulier onderwijs.
  • Ieder schooljaar wordt het OPP van alle leerlingen minimaal 1 keer besproken met ouders/leerkracht/IBer en zo nodig de steunpuntcoördinator en medewerker (jeugd)zorg in een OT (ondersteuningsteam). In dit overleg komt o.a. de vraag aan bod: zien we mogelijkheden voor terugkeer naar sbo of bao Het initiatief voor dit overleg ligt bij de school waar de leerling nu zit (IBer/orthopedagoog).
  • Bieden van transferbegeleiding en nazorg door het gespecialiseerd onderwijs in samenwerking met steunpuntcoördinator.

Adviezen voor doorontwikkeling

De ontwikkeling naar meer eenduidige afstemming en afspraken van het terugkeerbeleid, zal opgepakt worden binnen de regionale bestuurlijke overleggen (BORS) en gekoppeld worden aan zowel de ontwikkeling van de expertisecentra binnen de steunpunten en ‘professional in de lead’.