Download deze bijlage als PDF:
233028_SWV R&G_bijlage 3.12 v1.pdf

Vastgesteld document
Directeurbestuurder Vaststelling d.d. 15-12-2020

Bemiddelings- en bezwaarprocedures

Beleid en procedures

2020 – 2021

A. Interne bezwaarprocedure TLV

Bezwaar kan worden aangetekend door:

 • De ouders/verzorgers van het kind.
 • Het bestuur van de aanvragende school.

Ouders en aanvragende school ontvangen schriftelijk de afwijzing of toekenning van de toelaatbaarheidsverklaring. In de TLV-brief staan de overwegingen waarop de TLV-commissie haar besluit genomen heeft.
Ouders en/of het bestuur van de aanvragende school maken aan de directeur van het SWV Rijn & Gelderse Vallei schriftelijk kenbaar dat zij bezwaar aantekenen. Dit kan via mail naar de afdeling leerlingenzaken: tlv@swvrgv.nl of per post naar:
SWV Rijn & Gelderse Vallei, t.a.v. afdeling leerlingzaken, Copernicuslaan 30, 6716 BM EDE.
Het bezwaar moet binnen twee werkweken na dagtekening van de brief (afwijzing/toekenning) binnen zijn.

Opstarten bemiddelingsgesprek:

 1. De afdeling leerlingenzaken meldt het bezwaar onmiddellijk na ontvangst bij de directeur van het Samenwerkingsverband en bij de voorzitter van de (bemiddelings)commissie TLV SWV Rijn & Gelderse Vallei.
 2. De voorzitter van de (bemiddelings)commissie TLV SWV Rijn & Gelderse Vallei nodigt ouders en/of school en/of andere betrokkenen uit voor een bemiddelingsgesprek binnen drie werkweken na ontvangst van het bezwaar. Ouders en/of school mogen zich laten vergezellen door iemand die zij wenselijk vinden. Dit moet, voordat het bemiddelingsgesprek plaatsvindt, worden gemeld bij de afdeling leerlingenzaken.
 3. Tijdens het bemiddelingsgesprek kunnen ouders en/of school en/of andere betrokkenen hun bezwaren toelichten. De eerste deskundige van de TLV-commissie legt uit hoe de commissie tot het advies is gekomen. Het gesprek is bedoeld om standpunten uit te wisselen en toe te lichten. De leden van de Bemiddelingscommissie TLV SWV Rijn & Gelderse Vallei horen de aanwezigen aan en kunnen aan allen aanvullende vragen stellen. Aan het einde van het gesprek wordt aanwezigen gevraagd of het bezwaar gehandhaafd blijft.
 4. De Bemiddelingscommissie TLV SWV Rijn & Gelderse Vallei bespreekt aansluitend aan het bemiddelingsgesprek de bevindingen en meldt de directeur het advies.
 5. De afdeling leerlingenzaken maakt een verslag van het gesprek, met daaraan toegevoegd het definitieve TLV-advies. Alle aanwezigen ontvangen het verslag en het advies binnen één werkweek na het bemiddelingsgesprek.

Externe bezwaarprocedure TLV

Als ouders en/of bestuur van de aanvragende school het niet eens zijn met het definitieve TLV-advies van de directeur, kan de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(V)SO ingeschakeld worden.
Onderstaand reglement is het reglement van de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(V)SO.

Artikel 1: Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder:

 1. Commissie: de bezwaaradviescommissie als bedoeld in artikel 1 van het Instellingsbesluit Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so, artikel 18a lid 12 Wet op het Primair Onderwijs en artikel 17a lid 13 Wet op het voortgezet onderwijs;
 2. Verweerder: het samenwerkingsverband dat het bestreden besluit genomen heeft;
 3. Bezwaarde: degene (natuurlijk persoon, rechtspersoon, instantie of orgaan) die een bezwaarschrift heeft ingediend;
 4. Samenwerkingsverband: een samenwerkingsverband zoals bedoeld in artikel 18a lid 2 of lid 15 Wet op het Primair Onderwijs of artikel 17a lid 2 of lid 16 Wet op het Voortgezet Onderwijs;
 5. Toelaatbaarheidsverklaring: de beslissing van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van een leerling tot het speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs.
 6. Stichting: de stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht

Artikel 2: Behandeling van het bezwaar door de Commissie

 1. Bezwaarde dient binnen zes weken nadat hem het bestreden besluit over de toelaatbaarheid bekend is gemaakt, een bezwaarschrift in bij het samenwerkingsverband.
 2. Het samenwerkingsverband verzoekt binnen twee weken na ontvangst van een bezwaarschrift aan de Commissie advies uit te brengen. Het vragen van advies aan de Commissie kan alleen achterwege blijven als het samenwerkingsverband geheel aan de bezwaren tegemoet komt.
 3. Het, gedateerde en ondertekende, verzoek om advies gaat vergezeld van:
  • het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • het bezwaarschrift;
  • alle overige op het besluit betrekking hebbende documenten;
  • de gronden waarop het samenwerkingsverband het bezwaar van betrokkene afwijst;
  • naam en adres van samenwerkingsverband en bezwaarde.
 4. Als het verzoek om advies niet voldoet aan het in het tweede lid bepaalde stelt de voorzitter het samenwerkingsverband in de gelegenheid het verzuim binnen een door de voorzitter te bepalen termijn te herstellen. Tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken, wordt de termijn waarbinnen de Commissie het samenwerkingsverband over het bezwaarschrift advies uitbrengt, opgeschort.

B. Interne bezwaarprocedure Voltijdsarrangement

Bezwaar kan worden aangetekend door:

 • De ouders/verzorgers van het kind.
 • Het bestuur van de aanvragende school.

Tijdens een ondersteuningsteam (OT) wordt met ouders en school het advies met betrekking tot toekenning of afwijzing tot het voltijdsarrangement besproken. Wanneer een toekenning door het SWV wordt afgegeven, krijgen ouders en de aanvragende school hier schriftelijk bericht van.

Ouders en/of het bestuur van de aanvragende school maken aan de directeur van het SWV Rijn & Gelderse Vallei schriftelijk kenbaar dat zij bezwaar aantekenen. Dit kan via mail naar de afdeling leerlingenzaken: tlv@swvrgv.nl of per post naar: SWV Rijn & Gelderse Vallei, t.a.v. afdeling leerlingzaken, Copernicuslaan 30, 6716 BM EDE.

Opstarten bemiddelingsgesprek:

 1. De afdeling leerlingenzaken meldt het bezwaar onmiddellijk na ontvangst bij de directeur van het Samenwerkingsverband en bij de steunpuntcoördinator van de school.
 2. De secretaresse leerlingenzaken nodigt namens de directeur van het Samenwerkingsverband en/of steunpuntcoördinator ouders en/of school en/of andere betrokkenen uit voor een bemiddelingsgesprek binnen drie werkweken na ontvangst van het bezwaar. Ouders en/of school mogen zich laten vergezellen door iemand die zij wenselijk vinden. Dit moet, voordat het bemiddelingsgesprek plaatsvindt, worden gemeld bij de secretaresse leerlingenzaken.
 3. Tijdens het bemiddelingsgesprek kunnen ouders en/of school en/of andere betrokkenen hun bezwaren toelichten. De betrokken themaspecialist legt uit hoe zij tot het advies is gekomen. Het gesprek is bedoeld om standpunten uit te wisselen en toe te lichten. De directeur van SWV Rijn & Gelderse Vallei en de steunpuntcoördinator horen de aanwezigen aan en kunnen aan allen aanvullende vragen stellen. Aan het einde van het gesprek wordt aanwezigen gevraagd of het bezwaar gehandhaafd blijft.
 4. De directeur van SWV Rijn & Gelderse Vallei en de steunpuntcoördinator bespreken aansluitend aan het bemiddelingsgesprek de bevindingen.
 5. De afdeling leerlingenzaken maakt een verslag van het gesprek, met daaraan toegevoegd het definitieve arrangement-advies. Alle aanwezigen ontvangen het verslag en het advies binnen één werkweek na het bemiddelingsgesprek.