Download deze bijlage als PDF:
233028_SWV R&G_bijlage 3.11.3 v1.pdf

d.d. 08-12-22

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Voornaam leerling
Achternaam leerling
Adresgegevens leerling
Geboortedatum leerling
Naam voorschoolse voorziening
Adres voorschoolse voorziening
Contactpersoon voorschoolse voorziening
Naam aanvragende school
BRIN nummer
Directeur van de school
Bestuursnummer
Datum aanvraag
Naam betrokken Steunpuntcoördinator / contactpersoon Jonge Kind

U heeft plaatsing op een andere reguliere basisschool onderzocht.
Motiveer waarom alsnog een TLV wordt aangevraagd.
Aan welk type onderwijs wordt gedacht? ☐ SBO ☐ SO
Wat zijn de doelen?
Denkt u aan terugplaatsing in regulier onderwijs?
Waarom wel / niet?
Wat is nodig om plaatsing op een (basis)school te realiseren?

Akkoord aanvraag TLV

Naam ouder / verzorger 1: ☐ Dhr ☐ Mw Naam ouder / verzorger 2: ☐ Dhr ☐ Mw
Handtekening Handtekening
Datum: Datum:
Naam directeur aanvragende school
Handtekening
Datum:
Indien de TLV wordt toegekend geven ouders toestemming het dossier over te dragen aan de school waar zoon/dochter is aangemeld via een koppeling in het administratiesysteem Kindkans.
☐ ja ☐ nee
Naam ouder / verzorger 1: ☐ Dhr ☐ Mw Naam ouder / verzorger 2: ☐ Dhr ☐ Mw
Handtekening Handtekening
Datum: Datum:

De aanvraag toelaatbaarheidsverklaring kunt u uploaden in Kindkans.
Het OPP * moet hieraan toegevoegd worden, evenals relevante actuele informatie.
N.B. Wanneer er sprake is van een overgang van een voorschoolse voorziening naar school, is het wenselijk dat in plaats van het OPP een overdrachtsformulier* meegestuurd wordt.
* Zie website Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei