Download deze bijlage als PDF:
233028_SWV R&G_bijlage 3.11.1 v3.pdf

Vastgesteld document
Directeur-bestuurder Wijzigingen in TLV-procedure: Vaststelling d.d. 23-12-2022

Samenvatting van wijzigingen in TLV-procedure

Inhoudsopgave

 • Samenvatting van wijzigingen in de TLV-procedure
  • Uitgangspunten
  • Een goede TLV-procedure houdt voor ons in dat
  • De rol van de ondersteuningsteamvergaderingen
  • Welke formats worden gebruikt?
 • Aandachtspunten rondom de nieuwe werkwijze
 • TLA-commissie in plaats van TLV-commissie
 • Wettelijke kaders zijn verwerkt in het opstellen van een TLV-verklaring
  • Mogelijkheid om een overgangsarrangement aan te vragen

Uitgangspunten

Bij het inrichten van de nieuwe procedure zijn volgende uitgangspunten genomen:

 • Iedere leerling verdient passend onderwijs, zo regulier en thuisnabij mogelijk.
 • De rol van ouders is belangrijk.
 • Het ondersteuningsteam (OT) van scholen is van wezenlijk belang voor het TLV-proces en heeft daarom een duidelijke rol in de samenwerking.

N.B. Elke school heeft een eigen ondersteuningsstructuur. Scholen organiseren regelmatig gesprekken over (en zo mogelijk ook mét) leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Daarbij zijn in elk geval ouders, school en zo nodig de steunpuntcoördinator aanwezig. Binnen ons samenwerkingsverband wordt dat een ondersteuningsteam (OT) genoemd.

Een goede TLV-procedure houdt voor ons in dat

 • Gemaakte afspraken helder gecommuniceerd én consequent nageleefd worden;
 • Bij de TLV- aanvraag een volledig dossier aanwezig is dat niet hoeft te worden toegelicht in de TLA- vergadering door een steunpuntcoördinator (SC) of contactpersoon jonge kind (CJK);
 • Het dossier leidend is voor het adviseren vanuit de deskundigen en het opstellen van de TLV-brief;
 • Het proces voldoet aan de wettelijke eisen;
 • Efficiëntie en kwaliteit worden vergroot;
 • Emotionele druk wordt weggehaald bij de mensen betrokken bij het proces.

De rol van de ondersteuningsteamvergaderingen

 1. Voorafgaand aan een TLV-aanvraag hebben minimaal 2 OT’s met het SWV aan tafel plaatsgevonden. Ouders worden altijd uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
 2. Het format OT agenda/verslaglegging is herzien en in Kindkans geüpload. Er zijn concrete gesprekspunten geformuleerd. Scholen zijn vrij om een ander format te gebruiken, mits in de verslaglegging is opgenomen:
  • dat er is gesproken over ondersteuningsbehoeften en doelen
  • welke veranderingen in de context nodig zijn
  • op welke manier een bao-bao-plaatsing is afgewogen
  • hoe de afweging sbo of so is gemaakt
 3. De verslaglegging van de OT’s maakt onderdeel uit van het dossier TLV-aanvraag. 4
 4. Bij besluit om TLV aan te vragen, bericht de directeur van de school dit aan de schoolbestuurder.

Welke formats worden gebruikt?

 • Het format Groeidocument met handelingsdeel wordt met ingang van 01-01-2023 een OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan) genoemd, o.a. omdat dit een meer eenduidige (landelijke) term is.
 • Het OPP bestaat uit een ontwikkelingsperspectief en een handelingsdeel, aangevuld met een (korte) zienswijze vanuit de ouders. Het format OPP is aangepast zodat de overlap met het aanmeldformulier en andere verslaglegging in het dossier is gereduceerd.
 • Het format TLV-aanvraag is aangepast en bestaat uit:
  1. onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
  2. gegevens van gezaghebbende ouder
  3. zienswijze van ouders

Een bij de aanvraag TLV bijgevoegd OPP is recent (niet ouder dan een half jaar) en het handelingsdeel is ondertekend door ouders.

Alle formats staan (deels automatisch ingevuld) in Kindkans. Het vernieuwde OPP is te vinden op de website van het samenwerkingsverband onder documenten.

Aandachtspunten rondom de nieuwe werkwijze

 • TLV-aanvragen die niet aan bovengenoemde criteria voldoen, worden niet in behandeling genomen.
 • Het samenwerkingsverband hanteert op de afgifte van de TLV de wettelijke termijn van 8 weken waarbinnen een besluit moet worden genomen.

TLA-commissie in plaats van TLV-commissie

 • De TLV-commissie wordt TLA-commissie; ToeLaatbaarheidsAdviescommissie. Deze benaming dekt meer de lading: adviseren aan de directeur-bestuurder aangaande de toelaatbaarheid.
 • De taak van de TLA-commissie is gewijzigd; er wordt uitsluitend vergaderd over die aanvragen waarbij de deskundigen geen unaniem advies uitgebracht hebben. Voor alle unanieme adviezen volstaat het geschreven eindadvies voor de directeur-bestuurder.
 • De TLA-commissie bestaat uit een:
  1. TLA-voorzitter
  2. secretaresse leerlingenzaken (SLL)
  3. pool van deskundigen

Voorzitter TLA
De TLA-voorzitter bepaalt welke deskundigen uit de pool aan welk dossier worden gekoppeld. Als de steunpuntcoördinator bij de check op het dossier denkt dat er een andere deskundige nodig is dan een GZ-psycholoog/orthopedagoog, dan kan dit aangegeven worden bij de voorzitter TLA. De voorzitter van de TLA-commissie legt elk samenvattend deskundigenadvies voor aan de directeur-bestuurder.

Secretaresse
De secretaresse leerlingenzaken is uitsluitend verantwoordelijk voor praktische en administratieve zaken rondom een TLV-aanvraag. Ze checkt bij een TLV-aanvraag het dossier op de aanwezigheid van:

 1. Handtekeningen
 2. OPP
 3. LVS-gegevens
 4. Overdrachtsdocument (bij onderinstroom¹)

¹ Onderinstroom gaat over instroom van jonge leerlingen die nog niet staan ingeschreven bij een school.

De pool van deskundigen

 • De eerste deskundige is altijd een orthopedagoog of psycholoog (=gedragsdeskundige), de tweede deskundige dient een kinder-of jeugdpsycholoog, pedagoog, kinderpsychiater, maatschappelijk werker of arts te zijn. De aard van de expertise van de tweede deskundige is afhankelijk van de leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd ².²PO Magazine.nl POM nummer 3 Instondo 2020
 • Als het een leerling uit groep 6, 7 of 8 betreft wordt er zo mogelijk een deskundige vo (voortgezet onderwijs) gekoppeld als tweede deskundige.
 • De 1e en de 2e deskundige geven advies vanuit twee verschillende expertises (en dat moet ook zichtbaar zijn in de ondertekening van het advies).
 • De 1e en 2e deskundige schrijven onafhankelijk van elkaar een advies in Kindkans.

Wettelijke kaders zijn verwerkt in het opstellen van een TLV-verklaring

 • Betrokkenen bij een TLV-aanvraag zijn niet aanwezig bij de TLV-vergadering vanwege onafhankelijk werken van de TLA-commissie
 • Twee deskundigen schrijven onafhankelijk van elkaar een verklaring op basis van het dossier.
 • De eerste deskundige schrijft op basis van deze twee verklaringen een eindadvies.
 • De voorzitter van de TLA-commissie legt dit advies voor aan de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband.
 • Na ondertekening door de directeur-bestuurder wordt de TLV-brief met verklaring opgesteld op basis van onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en adviezen m.b.t. de context.
 • De TLV-brief bestaat uit een gestandaardiseerde tekst waaraan het eindadvies wordt toegevoegd. Het opstellen van de brief en de TLV wordt grotendeels geautomatiseerd. De eerste deskundige is verantwoordelijk voor het eindadvies.
 • Ouders worden geïnformeerd middels een brief en scholen kunnen de TLV-verklaring en digitale brief inzien via Kindkans (middels het aanpassen van de “status” in Kindkans kan school het proces volgen). Deze informatie gaat dus niet (meer) via medewerkers van het SWV.

Mogelijkheid om een overgangsarrangement aan te vragen

Naast de 6 weken onderzoeksperiode vanuit zorgplicht, is er vanaf 2023 ruimte voor een overgangsarrangement, waarbij we kansen creëren voor kinderen en scholen gelegenheid geven om een onderwijsplek passender te maken voor de leerling(en). Dit arrangement kan via de betrokken steunpuntcoördinator worden aangevraagd.