Download deze bijlage als PDF:
233028_SWV R&G_bijlage 3.10 v2.pdf

MT Vaststelling d.d. 05-11-2021
Directeur-bestuurder Vaststelling d.d. 05-11-2021

Overdrachtsdocument Jonge Kind Van voorschool naar school

Naam kind
Geboortedatum
☐ Meisje ☐ Jongen
Adres kind
straat-postcode-woonplaats
Nationaliteit
Welke taal wordt thuis gesproken?
Emailadres ouders/verzorgers
Telefoonnummer ouders/verzorgers
Voorschoolse voorziening
Naam contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon

Toelichting voorschoolse periode

Korte beschrijving van het kind:

Hulpvragen / concrete doelen bij start voorschoolse periode:

Korte beschrijving van de voorschoolse periode:

Stimulerende factoren kind

Welke aanwezig en hoe deze effectief in te zetten?

Onderwijsbelemmeringen

Cognitie en leren:

Werkhouding:

Contactvaardigheden met anderen:

Taal/spraak ontwikkeling:

Grof/fijn motorische ontwikkeling:

Gedrag in de groep:

Relevante factoren in de opvoeding:

Overig:

Geboden begeleiding

Type voorschoolse voorziening: reguliere opvang / VVE specialisatie / Medisch kinderdagverblijf

Specifiek ingezette begeleiding voor dit kind en het effect hiervan:

Onderwijs- en ondersteuningsbehoefte

Waar moet de school aan tegemoet komen gezien de onderwijsondersteuningsbehoeften van het kind?

Nazorg

Is er contact / afstemming met CJG / Lokaal team en hoe ziet dit er uit?

Is er contact met andere vormen van hulpverlening? Zo ja, welke hulpverlening en welke begeleiding wordt geboden?

Is er nazorg gewenst van de voorschoolse voorziening naar school, en zo ja op welke wijze?

Conclusie / advies

☐ Start op regulier onderwijs
☐ Start op regulier onderwijs met HGO
☐ Aanvraag TLV SBO
☐ Aanvraag TLV SO
☐ Anders, namelijk

Bijlagen (toegevoegd met toestemming van ouders)

Handtekening ouders