Download deze bijlage als PDF:
213216_SWV-RG_bijlage-2.4.1-v2.pdf

Vastgesteld document
ALV Vaststelling d.d. 27-01-2022

ESCALATIELADDER SWV Rijn & Gelderse Vallei

INFORMATIE

 • Juni 2016: Partijen ondertekenen het Thuiszitterspact (OC&W, VWS, Justitie en Veiligheid, PORaad, O-raad, VNG. Onderdeel is de zogenoemde “doorzettingsmacht”. Bij “dreigend” thuiszitten, moeten gemeenten en samenwerkingsverbanden afspreken welke partij/persoon bepaalt welke onderwijsplek/zorgplek voor het kind passend is.
 • Regeerakkoord 2017-2021 meldt: Ambitie is het aantal thuiszitters fors te beperken en verzuim eerder signaleren en aanpakken. Alle samenwerkingsverbanden zullen daartoe een wettelijk verplichte doorzettingsmacht beleggen.
 • November 2018: Ministers voor Onderwijs en Volksgezondheid verspreiden de zogenaamde “Onderwijs en Zorg”-brief met een aantal maatregelen, waaronder:
  “Maatregel 7: Invoeren wettelijke doorzettingsmacht in onderwijs en verbinding met de doorzettingsmacht in de jeugdhulp
  Het wettelijk regelen dat de doorzettingsmacht belegd is, neemt niet weg dat ook ouders nog met het aanbod moeten instemmen. Degene met doorzettingsmacht kan zich inzetten om ouders aan boord te houden en een beroep

(ONGEWENSTE) SITUATIES EN DE ESCALATIELADDER

Voordat de escalatieladder wordt ingezet, doorlopen scholen/schoolbesturen een proces. In dit proces zijn betrokken partijen al veelvuldig met elkaar in overleg geweest en is afstemming gezocht. De samenwerking en afstemming verloopt in de meeste gevallen naar wens, waardoor het inzetten van de escalatieladder niet nodig is.
Slechts in enkele gevallen kan het nodig zijn gebruik te maken van de escalatieladder. Deze situaties kunnen zijn:

 1. De basiskwaliteit en/of basisondersteuning is bij een van de scholen niet op het gewenste niveau (een of meerdere jaren). Dit wordt vastgesteld door het schoolbestuur zelf, de Inspectie en/of de Steunpuntcoördinator.
 2. De schooldirecteur/het schoolbestuur handelt (bij herhaling) niet conform de Zorgplicht.
 3. De schooldirecteur/het schoolbestuur handelt niet conform de wetgeving m.b.t. thuiszitters.
 4. Het schoolbestuur ontvangt in november van ieder jaar de vraag om de verantwoording over het afgelopen jaar aan te leveren. Het schoolbestuur blijft in gebreke met het aanleveren (niet of herhaalde malen te laat) en/of de inhoud is ondeugdelijk.
 5. Het schoolbestuur neemt niet de verantwoordelijkheid bij een tijdelijke uitplaatsing van een leerling (zie ARRANGEMENTEN SWV)
 6. Het schoolbestuur blijkt de ondersteuningsmiddelen niet in te zetten, conform de bedoeling en doelstellingen van het ondersteuningsplan.

ARRANGEMENTEN SWV

In ons SWV kennen we verschillende arrangementen waarbij de lengte bepalend is voor al dan niet inschrijving in een andere school (c.q. ander schoolbestuur).

 1. time-out (maximaal 3 maanden);
 2. observatie (maximaal 3 maanden);
 3. onderzoeksperiode (maximaal 6 weken).
 4. langdurige observatie (langer dan 3 maanden)
 5. observatie & adviesgroep beleid leerlingen die hoogbegaafd zijn (circa 1 schooljaar)

Inschrijving arrangement en verantwoordelijkheid schoolbestuur

 • Een leerling die tijdelijk geplaatst (tot maximaal 3 maanden) wordt in een andere school, blijft ingeschreven én onder verantwoordelijkheid van het verwijzende schoolbestuur.
 • Een leerling die meer langdurig geplaatst wordt in een andere school, wordt weliswaar ingeschreven bij de nieuwe school, maar ook dan blijft de leerling onder verantwoordelijkheid bij het verwijzende schoolbestuur (bijvoorbeeld observatie & adviesgroep)

Plan van aanpak

Indien een leerling wordt geplaatst in een andere school gaat dit altijd vergezeld met een plan van aanpak, waarin beschreven is:

 • doel;
 • ondersteuningsbehoefte leerling;
 • duur van de plaatsing;
 • communicatieafspraken

ESCALATIELADDER: STAPPEN

 1. Functionaris SWV ¹ signaleert dat er sprake is van een (ongewenste) situatie waarover een vervolggesprek nodig is. Dit gesprek wordt gepland met schooldirecteur en/of schoolbestuur en functionaris SWV.
 2. In het gesprek wordt informatie uitgewisseld over de (ongewenste) situatie.
 3. Indien mogelijk worden er afspraken gemaakt om de gewenste situatie te behalen.
 4. Bij blijvende signalen en/of in gebreke blijven (i.r.t. genoemde situaties onder a. t/m d.) meldt de functionaris SWV de (ongewenste) situatie aan de directeur-bestuurder van het SWV.
 5. De directeur-bestuurder treedt in overleg met het schoolbestuur en het vervolg wordt – waar mogelijk – samen bepaald. Het vervolg kan zijn:
  • een plan waarin afspraken staan, wie, hoe en voor wanneer gewenste situatie bereikt wordt;
  • het verlenen van dispensatie;
  • het inzetten van een interventie.
 6. Alvorens de directeur-bestuurder interventies uitvoert, legt deze de situatie en de voorgestelde interventie voor aan de Raad van Toezicht. Deze toetst op het proces en marginaal op de inhoud.

¹ Over het algemeen is dit de steunpuntcoördinator