Download deze bijlage als PDF:
233028_SWV R&G_bijlage 2.3 v2.pdf

d.d. 08-12-22

Verzuimkaart BO

Handleiding voor wettelijk en signaalverzuim

Leerplicht subregio Vallei (leerlingen 5 – 12 jaar)

De verzuimkaart is een schematische weergave van de afspraken tussen onderwijs, hulpverlening en gemeenten over het melden van verzuim. Daarnaast zijn op hoofdlijnen de te ondernemen acties weergegeven van de school, afdeling Leerplicht en de hulpverlening.

Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen, voldoende toegerust om een baan te vinden.

Wanneer een kind 4 jaar wordt, dan màg het naar school. Vanaf de eerste dag van de maand na zijn vijfde verjaardag is een kind leerplichtig. Dan móet het kind naar school.

Aan het recht op onderwijs zijn duidelijke plichten verbonden; voor ouders of verzorgers, scholen en de gemeente. Zo is iedere ouder verplicht kinderen in te schrijven op een school en toe te zien op schoolbezoek. Scholen hebben een belangrijke (wettelijke) taak in het signaleren van verzuim. De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Vroegtijdig signaleren is van groot belang om verzuim te kunnen voorkomen of te beperken. Door de leerplichtambtenaar tijdig te informeren kan samen worden bepaald wat nodig is om het (mogelijk) verzuim op te heffen of te voorkomen. De afdelingen leerplicht van de regio Vallei (Barneveld, Ede, Veenendaal, Scherpenzeel, samenwerking met het onderwijs en de hulpverlening de verzuimkaart opgesteld.

 

Wettelijk verzuim

Omschrijving
School
Leerplicht
Absoluut verzuim Een leerling staat niet (meer) ingeschreven op een school • In- of uitschrijving binnen 7 dagen digitaal melden aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) • Bemiddelen/gesprek
• Proces verbaal opmaken
Relatief verzuim Elke dag of dagdeel verzuim (spijbelen) • Contact ouders opnemen over het verzuim
• Melden bij leerplichtambtenaar
• Ouders op de hoogte stellen van de melding.
• Start onderzoek > waarschuwen
Herhaling dag of dagdeel verzuim (spijbelen) • Melden bij leerplichtambtenaar
• Ouders op de hoogte stellen van de melding.
• Start onderzoek > ouders oproepen (evt. leerling ook, mits 12 jaar) voor een gesprek (kopie uitnodiging naar school)
•Zorgmelding/pv opmaken
Luxe verzuim Vrije dagen zonder toestemming van directeur of leerplichtambtenaar. • Melden bij leerplichtambtenaar
• Ouders op de hoogte stellen van de melding.
• Start onderzoek > Proces verbaal opmaken

 

Schorsing / verwijdering

Omschrijving
School
Schorsing Bevoegd gezag van een school kan, volgens protocol van de betreffende school, een leerling schorsen, voor een maximum periode van 5 dagen. • In gesprek gaan met ouders (volgens protocol school)
• Schriftelijk melden aan ouders
Langer dan 1 dag:
• Melden bij leerplichtambtenaar
• Melden bij onderwijsinspectie
Verwijdering Bevoegd gezag van een school kan, volgens protocol van de betreffende school, een leerling verwijderen als er sprake is van ernstige gedragsproblemen of indien de school de leerling onvoldoende begeleiding kan bieden om hem de (basis)kennis bij te brengen. • In gesprek gaan met ouders (volgens protocol school)
• Schriftelijk melden aan ouders
• Melden bij leerplichtambtenaar
• Melden bij onderwijsinspectie
• Passende school zoeken (binnen 8 weken) i.s.m.
• samenwerkingsverband

 

Te laat komen

Frequentie
School
Leerplicht
3 x te laat op school • In gesprek met ouders
4-9 x te laat op school • In gesprek met ouders en ouders op de hoogte stellen van melding
• Melden bij leerplichtambtenaar
• Waarschuwingsbrief naar ouders (kopie aan school)
• Melding opnemen in leerlingenadministratie
4-9 x te laat op school • In gesprek met ouders en ouders op de hoogte stellen van melding
• Melden bij leerplichtambtenaar, met daarbij een verzuimoverzicht en achtergrondinformatie
• Ouders oproepen voor een gesprek (kopie uitnodiging naar school)
• Formele waarschuwing of verwijzing zorg geven
• Afspraken terugkoppelen aan school
Bij herhaling • In gesprek met ouders en ouders op de hoogte stellen van melding
• Melden bij leerplichtambtenaar, met daarbij een verzuimoverzicht en achtergrondinformatie
• Ouders oproepen voor een gesprek (kopie uitnodiging naar school)
• Verwijzing zorg geven of proces-verbaal opmaken
• Afspraken terugkoppelen aan school

 

Ziekte

Frequentie
School
JGGD-JGZ/Leerplicht
• Elke ziekmelding • Ouders informeren school over aard van de ziekmelding
• >2 weken
• 5e ziekmelding in een schooljaar
• Leerling voldoet niet aan bovenstaande criteria maar ziekmelding is reden tot zorg
• In gesprek met ouders
• Aanmelden schoolarts
• Zo nodig aanmelden bij hulpverlening
Bij niet verschijnen bij hulpverlening:
• Melden bij leerplichtambtenaar
• Ouders op de hoogte stellen van melding bij leerplicht
• Hulpverlening neemt contact op met ouders/leerling en nodigt eventueel uit voor eengesprek.
• Hulpverlening koppelt afspraken terug aan school
Bij niet verschijnen hulpverlening:
• Hulpverlening koppelt terug aan school
• Leerplicht: indien nodig ouders/leerling oproepen voor een gesprek
• Leerplicht: koppelt afspraken terug naar school
• Bij ongeoorloofd ziekteverzuim volgt de reguliere procedure

 

Contactgegevens

Gemeente Ede, Veenendaal, Scherpenzeel, Renswoude en Rhenen
Centraal meldpunt leerplicht (te Veenendaal) info@leerlingenvallei.nl (0318) 538 94
Gemeente
Telefoon
Email
Bezoekadres
Lp Barneveld 14 0342 (netnummer niet nodig) of (0342) 495 902 leerplicht@barneveld.nl Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld
Lp Nijkerk 14033 (netnummer niet nodig) of 06-25080544 leerplicht@nijkerk.eu Kolkstraat 27, 3861 AK Nijkerk
Lp Wageningen (0317) 49 29 11 leerplicht@wageningen.nl Olympiaplein 1, 6707 EN Wageningen

 

d.d. 08-12-22