25 Verbeterpunten voor het passend onderwijs

25 Verbeterpunten voor het passend onderwijs

Het passend onderwijs, dat kinderen met bijvoorbeeld een handicap of ernstige dyslexie ondersteunt, wordt op 25 punten aangescherpt. Zo krijgen leerlingen en ouders meer te zeggen over de begeleiding en krijgen ouders betere informatie. Dat schrijft onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees hier de kamerbrief (PDF)

Magazine richting inclusiever onderwijs – 2e editie

Magazine richting inclusiever onderwijs – 2e editie

Op weg naar het nieuwe ondersteuningsplan passend onderwijs 2022-2026 ontvang je drie magazines om je te informeren en te inspireren. In deze tweede editie kijken we terug op de vijf LIEF! evenementen in oktober en november. Wat was het inspirerend! Er is veel input opgehaald voor het nieuwe ondersteuningsplan.
Bekijk en lees hier de  impressies in woord en beeld.

 

Professional in de lead

Professional in de lead

Professional in de lead: lees de ervaringen van drie scholen

Veel scholen zijn ermee bezig: Professional in de lead. Het is één van de speerpunten waaraan we in ons samenwerkingsverband werken. Hoe geven scholen dit vorm in de praktijk? Op bezoek bij Al Amana, De Blink en Wereldkidz, voor een kijkje in hun keuken. De drie scholen zetten de onderwijsprofessional centraal in het leerproces van kinderen en doen dat op hun eigen manier. Karim, Margo, Peter, Koen en Marieke vertellen waar zij met hun teams nu staan. Vind je ook leuk om een ervaringsverhaal te delen over Professional in de lead? Graag!
Mail dan naar beleidsmedewerker Marja Pasman, m.pasman@swvrgv.nl en zij neemt contact met je op.

  • Download hier de pdf met de drie ervaringsverhalen!
Aangescherpt afsprakenkader tussen huisartsen en scholen in de gemeente Ede

Aangescherpt afsprakenkader tussen huisartsen en scholen in de gemeente Ede

Soms duurt het nog lang voordat een jeugdige de hulp ontvangt die nodig is of is er sprake van niet tijdig gesignaleerde problematiek. Samenwerking binnen de jeugdhulpketen kan en moet beter, zodat bij aanvang zo snel en goed mogelijk duidelijk wordt wat de onderliggende vraag is.
Om deze samenwerking te versterken is het afsprakenkader tussen huisartsen en scholen aangescherpt en zijn concrete afspraken over de toeleiding naar lichte en zware hulp voor jeugdigen van 0-18 jaar geactualiseerd. Er worden hierin twee routes onderscheiden:

  1. Scholenroute (opvoed-, opgroei en leerproblematiek, ook om helder te krijgen óf het misschien een J-GGZ vraag is)
  2. Huisartsen/SOH-route (medische en J-GGZ-problematiek)

Ter ondersteuning zijn deze afspraken visueel gemaakt in procesplaten. En worden de bedoeling en de uitgangspunten uitgebreid beschreven.

Procesplaat-scholen-en-medische-route (PDF)
Uitgangspunten procesplaat (PDF)
Formulier-school (Word)

 

 

Terugblik LIEF! evenementen oktober en november 2021

Terugblik LIEF! evenementen oktober en november 2021

In oktober en november 2021 gaven professionals van scholen in Samenwerkingsverband Rijn & Gelders Vallei, kinderopvang, jeugdhulp en jeugdzorg, welzijn en van gemeenten hun input voor het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026.

Dat gebeurde tijdens vijf LIEF! evenementen. Deelnemers kregen ook een flinke dosis inspiratie van paralympisch zeiler Rolf Schrama, onderwijsinnovator Ton van Rijn, Gedragswerkdirecteur Bart van Kessel en (overheids)expert in het sociaal domein, Erik Dannenberg. Twee leerlingen gaven de schoolbestuurders hun tips voor kansengelijkheid in het onderwijs mee.

Bekijk hier de impressies van elke bijeenkomst en hoor hoe deelnemers denken over de inclusievere samenleving en inclusiever onderwijs:

  • 4 oktober 2021: bijeenkomst voor onder anderen leerkrachten, pedagogisch medewerkers en jeugdhulpmedewerkers –
  • 12 en 14 oktober 2021:  voor onder anderen intern begeleiders, directeuren, CJG-medewerkers, jeugdconsulenten en leidinggevenden van voorschoolse voorzieningen (impressie is van 12 oktober)
  • 25 oktober 2021 voor onder anderen (beleids)medewerkers en -adviseurs van samenwerkingsverbanden en gemeenten
  • 4 november 2021 voor onder anderen bestuurders onderwijs, jeugdzorg, voorschoolse voorzieningen en wethouders
  • 4 november: Emma en Josephine deelden hun tips voor gelijke kansen in het onderwijs met bestuurders. Bekijk het filmpje!
De nieuwe brochure deskundigheidsbevordering is uit!

De nieuwe brochure deskundigheidsbevordering is uit!

In deze brochure lezen jullie welke trainingen we in het schooljaar 2021-2022 zullen inzetten om leerkrachten en andere professionals in de scholen te ondersteunen bij het optimaal inrichten van Passend Onderwijs. Sommige trainingen worden voor het eerst gegeven. Trainingen die jullie heel positief hebben gewaardeerd, zullen worden herhaald. Bekijk hieronder het aanbod!

Lees de brochure hier (PDF)

 

 

De samenwerkingsverbanden aan de Copernicuslaan zoeken een receptioniste!

De samenwerkingsverbanden aan de Copernicuslaan zoeken een receptioniste!

In de regio FoodValley werken 5 samenwerkingsverbanden samen aan Passend Onderwijs. Wat ons uniek maakt, is dat we met deze 5 samenwerkingsverbanden in één pand zitten, aan de Copernicuslaan 30 te Ede. Voor dit pand zoeken we een
receptioniste/ telefoniste. Wil jij graag een bijdrage leveren aan passend onderwijs voor kinderen en jongeren binnen onze regio? Wil je dat doen door de mensen waar we mee samenwerken (scholen, gemeenten, jeugdhulppartners en andere partijen) een warm welkom te heten, te ontzorgen en andere administratieve ondersteunende werkzaamheden uit te voeren?

Bekijk dan hier de vacature!

De staat van het primair onderwijs 2021 (deelrapport)

De staat van het primair onderwijs 2021 (deelrapport)

De staat van het primair onderwijs bevat trends en ontwikkelingen binnen deze onderwijssector. Dit deelrapport komt uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2021.

Lees hier het (deel) rapport (PDF)

Op 11 mei vindt over dit rapport een online conferentie plaats. In een talkshow bespreken we de reacties op de Staat van het Onderwijs 2021 en bespreken we openstaande vraagstukken. Aansluitend bieden we diverse inspiratiesessies aan en gaan we in gesprek met partners en onderwijsprofessionals over oplossingen voor knelpunten in het onderwijs.

Een  nieuwsbrief over inclusie

Een nieuwsbrief over inclusie

De nieuwsbrief: een bron van inspiratie!

Met deze nieuwsbrief wil de gemeente Ede u inspireren en met u delen welke mooie initiatieven er al zijn om iedereen mee te laten doen. Wilt
u zelf iets kwijt over dit thema? Laat het dan weten (kijk voor gegevens onderaan de nieuwsbrief). Samen met de gehele gemeenschap zorgt Ede voor een inclusieve samenleving.

Nieuwsbrief Inclusie (PDF)

Escalatieladder en doorzettingskracht

Escalatieladder en doorzettingskracht

In juni 2016 ondertekenden diverse partijen het zogenaamde Thuiszitterspact. Deze partijen waren de ministeries OCW, VWS en Justitie en Veiligheid, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG.
Onderdeel van het pact is de zogenoemde “doorzettingsmacht”. Als er sprake is van “dreigend” thuiszitten, moeten gemeenten en samenwerkingsverbanden met elkaar afspreken welke partij/persoon bepaalt welke onderwijsplek/zorgplek voor het kind passend is. In het thuiszitterspact wordt opgeroepen om een stappenplan op te stellen om thuiszitten tegen te gaan.

Lees hier meer (PDF)

Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Een dekkend aanbod aan scholen waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen in een geïntegreerde voorziening waarin leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte zo veel als mogelijk samen naar school gaan, in dezelfde klas zitten en op het zelfde schoolplein spelen. Dat is de ontwikkeling richting inclusiever onderwijs. De beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs, die 29 juni 2020 gepubliceerd is, maakt het mogelijk om intensieve samenwerking tussen speciale en reguliere scholen aan te gaan.

Lees hier meer

Folder arrangement nieuwkomers

Folder arrangement nieuwkomers

Vanuit de vraag naar kennis en expertise door het regulier onderwijs, ten behoeve van het bewerkstelligen van een goede overgang van nieuwkomersonderwijs naar nieuwe school, is een drietal arrangementen ontwikkeld.

lees hier verder

Geld uit Prestatiebox blijft na 2020 essentieel voor ontwikkeling primair onderwijs

Geld uit Prestatiebox blijft na 2020 essentieel voor ontwikkeling primair onderwijs

De zogenaamde Prestatieboxmiddelen worden na 2020 voor een belangrijk deel toegevoegd aan de lumpsum voor het primair onderwijs. Het andere deel van het geld gaat via een aanvullende bekostigingsregeling naar de scholen. Dat heeft minister Arie Slob (Onderwijs) voorgesteld aan de Tweede Kamer. De PO-Raad stelt vast dat het belangrijk is voor scholen dat dit geld beschikbaar blijft voor hun verdere ontwikkeling.

Lees hier meer over op www.poraad.nl

Groot onderzoek naar gevolgen coronacrisis

Groot onderzoek naar gevolgen coronacrisis

Omdat de Inspectie van het Onderwijs ziet dat de pandemie nog steeds grote gevolgen heeft voor het onderwijs – en met name voor de leerlingen en studenten – voeren we dit voorjaar een verdiepend onderzoek uit naar de gevolgen van de coronacrisis. Dit onderzoek vindt plaats in alle onderwijssectoren om te bepalen welke gevolgen 16 maanden corona voor het onderwijs heeft en hoe besturen en scholen daarmee omgaan.

Lees meer op www.onderwijsinspectie.nl

Het privacy beleid – nieuwe brochure SWVRGV

Het privacy beleid – nieuwe brochure SWVRGV

Als samenwerkingsverband hebben wij een heel overzichtelijke brochure opgesteld waarin we voor ouders uit de doeken doen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van hun kinderen. Maar niet alleen voor ouders is de informatie uit deze brochure interessant. Ook medewerkers van de aangesloten scholen vinden er het antwoord op tal van vragen. Waarom hebben wij de persoonsgegevens van bepaalde leerlingen zo hard nodig? Hoe gaan we met die gegevens om? Welke rechten hebben de ouders? Wat doen we om datalekken te voorkomen en wat gebeurt er als er onverhoopt tóch iets misgaat? Echt een aanrader om deze brochure zelf nog eens te lezen! Trouwens, ouders met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen ook een exemplaar van dit Privacy beleid ontvangen.

Lees hem hier! (PDF)

Magazine; aan de slag met ons nieuwe ondersteuningsplan – 3e editie

Magazine; aan de slag met ons nieuwe ondersteuningsplan – 3e editie

Het nieuwe ondersteuningsplan is klaar! In dit magazine lees je er meer over. Naast een samenvatting van alle ambities én een praatplaat, vertellen bestuurders meer over de kansen en uitdagingen voor de komende jaren. Ook kijken we terug op een inspirerend mini-symposium op 24 januari, waar het nieuwe ondersteuningsplan werd gepresenteerd. Bekijk het magazine hieronder!

Magazine 3 – SWVRGV (pdf)

 

Meedenken over de kennisagenda voor het onderwijs? Meld je aan!

Meedenken over de kennisagenda voor het onderwijs? Meld je aan!

Wil je jouw ideeën delen? Meld je dan nu aan!

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is gestart met de ontwikkeling van een nationale kennisagenda voor het onderwijs. In deze kennisagenda worden de belangrijkste thema’s beschreven om met de ondersteuning van wetenschappelijke kennis en onderzoek kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen (blijven) bieden in het po, vo en mbo.

Lees hier meer over op www.poraad.nl

Monitoring sociale veiligheid ook in schooljaar 2020/2021 verplicht

Monitoring sociale veiligheid ook in schooljaar 2020/2021 verplicht

Scholen zijn verplicht de beleving van de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren. Vorig schooljaar (2019/2020) was de inspectie terughoudend in de handhaving van de jaarlijkse monitorverplichting, omdat veel scholen in de periode waarin de monitoring plaatsvond moesten sluiten en/of hun onderwijs op afstand moesten geven. We hebben toen wel benadrukt dat het welbevinden van de leerlingen juist nu veel aandacht vraagt en dat het belangrijk is dat scholen blijven monitoren.

Lees meer op www.onderwijsinspectie.nl

Nieuw: magazine!

Nieuw: magazine!

Op weg naar het nieuwe ondersteuningsplan passend onderwijs 2022-2026 ontvang je drie magazines om je te informeren en te inspireren. Download het eerste magazine hier en stuur het magazine vooral door naar je team!

In deze editie meer over de LIEF! evenementen waar we breed ideeën over inclusiever onderwijs ophalen en een samenvatting van de evaluatie passend onderwijs van afgelopen jaren. Ook lees je interviews met directeur-bestuurder Thea de Graaf van ons samenwerkingsverband, schoolondersteuner Wilma Laks en leerkracht Else Jonkman.

Kijk, blader en lees! Reageren op het magazine? Een mooi voorbeeld van inclusiever onderwijs om te delen? Mail dan naar administratie@swvrgv.nl.

Nieuwsbrief 1 – Focusagenda passend onderwijs – zorg voor de jeugd

Nieuwsbrief 1 – Focusagenda passend onderwijs – zorg voor de jeugd

Binnen de regio Foodvalley wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de aansluiting tussen de domeinen Onderwijs en Jeugdhulp. Normaliseren, doorgaande ontwikkellijnen en inclusiviteit zijn hierbij kernbegrippen. De gemeenten binnen regio FoodValley en de samenwerkings-verbanden Onderwijs vinden het belangrijk dat we de effectiviteit van de samenwerking bevorderen. Dat doen we door focus aan te brengen en een realistische werkagenda te bekrachtigen voor een periode van drie jaar. Het proces om tot deze gezamenlijke focusagenda te komen is inmiddels gestart en de ambitie is om vóór de zomervakantie de focusagenda gereed te hebben.

Lees hier de volledige nieuwsbrief (PDF)